CO ZAMIERZAMY  ?

Najważniejszym zadaniem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT jest wzmocnienie roli Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych i Federacji w społeczeństwie i państwie wobec czwartej rewolucji przemysłowej (INDUSTRIA 4.0). Chodzi o zrozumienie roli techniki i jej twórców w rozwoju społecznym, gospodarczym i kulturowym.


Będziemy kontynuować inicjatywy promujące kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość zarówno bardzo młodych jak i dojrzałych twórców techniki - małych i wielkich twórców cywilizacji:

 • Plebiscyt czytelników „Przeglądu Technicznego” o tytuł „Złotego Inżyniera” dla wybitnych inżynierów odnoszących sukcesy na różnych polach, nie tylko technicznych,
 • Konkursy „Mistrz Techniki”, „Laur Innowacyjności”, „Dźwignia” promujące zespoły twórców, firmy, placówki naukowe odnoszące sukcesy w rozwoju nauki, techniki oraz gospodarki,
 • Zwołamy XXVI Kongres Techników Polskich wraz z IV Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich (Kraków, 13-15 czerwca 2019 r.).
 • Konkursy i turnieje skierowane do ludzi młodych, takie jak organizowana od 1973 r. lat Olimpiada Wiedzy Technicznej; mający pomóc absolwentom na stażu i w pierwszej pracy program „Bezpieczne Praktyki i Środowisko”; oraz konkurs „Młody Innowator”, którego hasłem jest „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”,
 • Organizować będziemy coroczne Fora Inżynierskie podczas Targów Poznańskich oraz konferencje, seminaria i spotkania prezentujące stanowiska środowisk technicznych dotyczące rozwoju nauki, techniki i gospodarki,
 • Będziemy wspierać i popularyzować przedsięwzięcia organizowane przez Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne i Terenowe Jednostki Organizacyjne NOT: konkursy na najlepsze prace dyplomowe; olimpiady i turnieje zawodowe; regionalne dni techniki; czytelnictwo prasy i książek technicznych oraz wykorzystanie nowych technik medialnych w celu szerszego dotarcia do społeczeństwa,
 • Będziemy opracowywać ekspertyzy, opiniować akty prawne, a także programy rozwojowe i gospodarcze na poziomie kraju i regionów, wykorzystując doświadczenie Komitetów Naukowo-Technicznych FSNT-NOT i Komisji FSNT-NOT.

Będziemy współpracować:

 • z władzami państwowymi: Kancelarią Prezydenta RP, zwłaszcza przy wyłanianiu kandydatur do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP; resortami odpowiedzialnymi za edukację, naukę, technikę, gospodarkę i kulturę; włączymy się w realizację „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”; z parlamentem w pracach sejmowych komisji ds. nauki, innowacji, gospodarki, kultury, młodzieży oraz z Senatem w zakresie kontaktów z Polonią i polonijnymi organizacjami technicznymi,
 • z samorządami terytorialnymi w zakresie edukacji, kultury, innowacji i przedsiębiorczości,
 • z izbami branżowymi i organizacjami biznesowymi, m.in. Krajową Izbą Gospodarczą i Polską Izbą Inżynierów Budownictwa,
 • z instytucjami i organizacjami na rzecz rozwoju nauki i techniki, w tym m.in. z Polską Akademią Nauk, Radą Główną Instytutów Badawczych, Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Akademią Inżynierską w Polsce, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Urzędem Dozoru Technicznego, Urzędem Patentowym RP, Polskim Centrum Badań i Certyfikacji, Polskim Centrum Akredytacji.
 • Stowarzyszeniami i organizacjami obywatelskimi: Ogólnopolską Federacją Organizacji Pozarządowych, Radą Działalności Pożytku Publicznego.

Za szczególnie ważne uznajemy działania na rzecz młodego pokolenia. Współdziałając ze Stowarzyszeniami NT chcemy wypracować nowe formy i metody pracy z młodzieżą, a także przygotować we współpracy z SNT oferty ruchu stowarzyszeniowego dla ludzi młodych. Szerzej chcemy zainteresować środowiska akademickie oraz biznesowe Kartą Zawodową Inżyniera i tytułem EUR ING – Inżyniera Europejskiego, a także powołać Zespół ds. Karier inżynierskich.

W działalności wewnętrznej za istotne przyjmujemy wypracowywanie wspólnych dla wszystkich środowisk FSNT-NOT stanowisk w sprawach nauki, techniki i gospodarki, planów gospodarczych krajowych i UE. Za szczególnie ważne uważamy wypracowanie nowego modelu działalności FSNT-NOT. Wynika to ze współczesnych wyzwań, ze zmian legislacyjnych – projektowanego utworzenia Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Także w celu osiągania celów statutowych wynikających z misji, w tym: gospodarowania nieruchomościami i nadzoru nad inwestycjami oraz działań doradczych, szkoleniowych i eksperckich oraz zagwarantowania nowych źródeł przychodów. Chcemy wykorzystać sieciowość Federacji do wzmocnienia efektów organizacyjnych i finansowych.

Program został przyjęty przez Radę Krajową FSNT-NOT 14 marca 2017 r.