Tytuł Zawodowy Inżyniera Europejskiego

Data publikacji: 2015-05-15 00:00:00

 

Inżynier Europejski - EUR ING

TYTUŁ ZAWODOWY (a nie akademicki, czy tez naukowy) nadawany wyłącznie przez FEANI inżynierom spełniającym wymogi tej organizacji.

Praktyczne znaczenie tytułu EUR ING:

Tytuł EUR ING to:

 • gwarancja poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych inżyniera zgodnie ze standardami europejskimi,
 • nobilitacja zawodowa - przynależność do wybranej elity Inżynierów Europejskich;
 • utwierdzenie się inżyniera w przekonaniu, że jest on dobrym inżynierem o kwalifikacjach zawodowych na wysokim poziomie europejskim.
 • podniesienie prestiżu polskich firm zatrudniających inżynierów z tytułem EUR ING w kontaktach z partnerami zagranicznymi.
 • swego rodzaju "paszport" oraz lepszy start do wykonywania zawodu na stanowiskach inżynierskich w kraju i za granicą
 • możliwość zatrudnienia za granicą na stanowisku inżyniera bez nostryfikacji dyplomu

O tytuł EUR ING mogą ubiegać się WYŁĄCZNIE INŻYNIEROWIE CZYNNI ZAWODOWO, zrzeszeni w narodowych organizacjach członkowskich FEANI, którzy:

 • ukończyli uczelnię techniczną i kierunek studiów dziennych (i posiadają dyplom ukończenia tychże studiów), znajdujących się w INDEKSIE FEANI,
 • posiadają odpowiednie, udokumentowane doświadczenie inżynierskie (wynoszące łącznie z nominalnym czasem trwania studiów minimum 7 lat); zawodowe doświadczenie inżynierskie - praca na stanowiskach inżynierskich oraz posiadanie odpowiedniego dorobku w zawodzie inżyniera (sama praca dydaktyczna w uczelni - asystenta, nauczyciela akademickiego nie jest uważana przez FEANI za pracę inżyniera),
 • wykazuje się czynną znajomością przynajmniej jednego z języków FEANI (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego),
 • zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu Etycznego FEANI – wyciąg z Kodeksu dostępny jest w plikach do pobrania

Indeks FEANI

Jest to wykaz wszystkich akredytowanych przez FEANI uczelni technicznych i kierunków studiów inżynierskich i nadawanych przez nie tytułów. Aktualnie INDEKS FEANI obejmuje 31 krajów członkowskich tej organizacji.

Na stronie FEANI znajduje się aktualny indeks uczelni i kierunków studiów: FEANI INDEX


Podstawowe wymogi stawiane kandydatom do tytułu EUR ING

Inżynier ubiegający się o tytuł EUR ING musi spełniać następujące, podstawowe warunki określone przez FEANI:

 1.  Legitymować się dyplomem ukończenia uczelni i kierunku inżynierskich studiów dziennych, które zawarte są w INDEKSIE FEANI
  (FEANI nie zaakceptowała w polskich uczelniach takich kierunków studiów jak Architektura i Urbanistyka, Organizacja i Zarządzanie, Marketing, gdyż nie spełniają one wymogów programowych FEANI. W związku z tym, ich absolwenci nie mogą ubiegać się o tytuł EUR ING)
   
 2. Posiadać minimum 2 lata pracy zawodowej na stanowisku inżynierskim w przypadku ukończenia studiów 5-letnich, przy studiach krótszych - staż pracy musi być odpowiednio dłuższy
   
 3. Całość tzw. formacji inżyniera (studia + zawodowe doświadczenie inżynierskie) nie może być krótsza niż 7 lat
   
 4. Być członkiem jednego ze stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w FSNT NOT
  (Osoby nie posiadające takiego członkostwa powinny je uzyskać przed ubieganiem się o tytuł EUR ING. Brak członkostwa uniemożliwia wystąpienie o tytuł "Inżynier Europejski" - EUR ING)
   
 5. Posiadać czynną znajomość przynajmniej jednego z języków oficjalnych FEANI (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego);
   
 6. Uiścić opłatę rejestracyjną 

FEANI nie określa górnej granicy wieku kandydata do tytułu EUR ING, jednakże MUSI ON BYĆ CZYNNY ZAWODOWO.

Informacji nt. tytułu EUR ING udziela sekretariat Polskiego Komitetu Narodowego ds. FEANI i ds. Rejestru FEANI
Sprawę prowadzi: MALWINA WRONOWSKA
Sekcja Projektów i Współpracy Zewnętrznej FSNT NOT
tel.: +48 22 250 22 22
e-mail:  malwina.wronowska@not.org.pl
adres: 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5

Formularze zgłoszeniowe (formularze wniosku) o tytuł EUR ING


Final_Working_Exper_CRITERIA_-_WEB_Form_Dec_2013 (1).doc

EURING_Applicationform_DE.doc

EURING_Applicationform_EN.doc

EURING_Applicationform_FR.doc

PROFESSIONAL ENGINEERING EXPERIENCE_Wzor.doc

PROCEDURA APLIKOWANIA O TYTUŁ EURING

O tytuł Euroinżyniera mogą ubiegać się osoby spełniające poniższe wymogi:

 1. Legitymować się dyplomem ukończenia uczelni i kierunku inżynierskich studiów dziennych, które zawarte są w INDEKSIE FEANI
 2. (FEANI nie zaakceptowała w polskich uczelniach takich kierunków studiów jak Architektura i Urbanistyka, Organizacja i Zarządzanie, Marketing, gdyż nie spełniają one wymogów programowych FEANI. W związku z tym, ich absolwenci nie mogą ubiegać się o tytuł EUR ING)
 3. Posiadać minimum 2 lata pracy zawodowej na stanowisku inżynierskim w przypadku ukończenia studiów 5-letnich, przy studiach krótszych - staż pracy musi być odpowiednio dłuższy
 4. Całość tzw. formacji inżyniera (studia + zawodowe doświadczenie inżynierskie) nie może być krótsza niż 7 lat
 5. Być członkiem jednego ze stowarzyszeń naukowo-technicznych zrzeszonych w FSNT NOT
  (Osoby nie posiadające takiego członkostwa powinny je uzyskać przed ubieganiem się o tytuł EUR ING. Brak członkostwa uniemożliwia wystąpienie o tytuł "Inżynier Europejski" - EUR ING)
 6. Posiadać czynną znajomość przynajmniej jednego z języków oficjalnych FEANI (angielskiego, francuskiego lub niemieckiego);
 7. Uiścić opłatę rejestracyjną 

Procedura aplikacyjna:

 

 1. Przesłanie przez kandydata, drogą elektroniczną kopii wymaganych dokumentów na adres: malwina.wronowska@not.org.pl 
  • wypełniony formularz aplikacyjny dostępny do pobrania w sekcji plików do pobrania poniżej.
  • dokumenty potwierdzające edukację: świadectwo maturalne i dyplom ukończenia studiów wyższych
  • CV w języku polskim i jednym z języków FEANI
  • dokument Professional Engineering Experience dostępny w sekcji plików do pobrania poniżej
  • dokument Final Working Experience dostępny w sekcji plików do pobrania poniżej
  • świadectwa pracy i zaświadczenie od obecnego pracodawcy
  • legitymacja członka stowarzyszenia zrzeszonego w FSNT-NOT
  • opłaty rejestracyjnej 
 2. Weryfikacja dokumentacji przez Sekretariat Komitetu Narodowego ds. FEANI
 3. Wprowadzenie ewentualnych poprawek do dokumentacji
 4. Przesłanie kopii pełnej dokumentacji i zdjęcia w wersji papierowej do Sekretariatu Komitetu Narodowego ds. FEANI
 5. Kontrola nadesłanej dokumentacji przez Komitetu Narodowego ds. FEANI
 6. Ocena dokumentów aplikacyjnych przez European Monitoring Committee (EMC) i przyznanie certyfikatu

Instrukcja wypełniania formularza wniosku FEANI o tytuł EUR ING

Formularz musi być wypełniony na komputerze w jednym z języków FEANI, poza niektórymi wpisami w języku polskim - vide niniejsza instrukcja.

Formularze wypełnione niezgodnie z instrukcją będą zwracane. Instrukcja została opracowana wg wytycznych FEANI.

 

 1. Rubryka "1" WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE
  Należy podać w JĘZYKU POLSKIM nazwę świadectwa ukończenia szkoły średniej, typ szkoły średniej oraz rok jej ukończenia:
  • Świadectwo Maturalne, Liceum Ogólnokształcące, 1972
  • Świadectwo Maturalne, Technikum Zawodowe, 1972 -  w przypadku ukończenia technikum (bez podawania branży),
 2. Rubryka "2" - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE W DZIEDZINIE TECHNIKI
  Należy podać nazwę uczelni w JĘZYKU POLSKIM zgodnie z zapisem w INDEKSIE FEANI (np. Politechnika Warszawska, Warszawa)
  • "Dziedzina" - należy podać nazwę kierunku studiów (nie mylić z wydziałem, specjalnością czy specjalizacją) w języku angielskim (np. "Mechanical Engineering and Machine-Building") bez względu na język formularza - podana nazwa musi być zgodna z zapisem w INDEKSIE FEANI), "
  • "Data" - należy podać pełną datę z dyplomu akademickiego, tj. datę zdania egzaminu dyplomowego - (np. 1981.06.15 lub 15. 6.1981 lub 15/6/1981),
  • "Tytuł akademicki" - należy podać w JĘZYKU POLSKIM zgodnie z zapisem w INDEKSIE FEANI (np. "Magister Inżynier", "Inżynier")
  • "Skrót" - podać skrót tytułu akademickiego w JĘZYKU POLSKIM (np. "Mgr Inż.", "Inż.")
  • "Studia od... do ...." - podać miesiąc i rok rozpoczęcia i ukończenia studiów (np. 10/72-06/77); prosimy wpisywać jedynie dwie ostatnie cyfry roku.
 3. Rubryka "3": PRZYPADKI SPECJALNE - WYKSZTAŁCENIE TECHNICZNE INNE OD RUBRYKI "2"
  Podać dane dot. wykształcenia technicznego uzyskanego po wykształceniu średnim
  • należy podać nazwę kierunku studiów,
  • "Studia od .... do ...." - podać miesiąc i rok rozpoczęcia i ukończenia studiów (np. 10/78 -06/83); prosimy wpisywać jedynie dwie ostatnie cyfry roku.
  • Uzyskane Tytuły, opis oraz nazwę instytucji, która nadała tytuł
 4. Rubryka "4" "ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE INŻYNIERSKIE
  należy załączyć pisemny opis posiadanego zawodowego doświadczenia inżynierskiego w JEDNYM Z JĘZYKÓW FEANI. Należy podać szczegóły dot. pracodawców, zajmowanych stanowisk i czasookresu ich trwania. Charakter pracy i zajmowane stanowiska kandydata muszą być opisane w taki sposób, aby można było ocenić czy kandydat osiągnął wystarczający poziom istotnego zawodowego doświadczenia inżynierskiego.
  • Objętość wymaganego dokumentu - 1-2 strony formatu A4.
  • Dane te muszą być potwierdzone zaświadczeniami od pracodawców.
 5. Rubryka "5" - TYTUŁ ZAWODOWY
  • prosimy nie wypełniać; nie dotyczy polskich przypadków.
 6. Rubryka "6" - POŚWIADCZENIE PRZEZ KANDYDATA

  dotyczy stwierdzenia czy kandydat ubiega się o tytuł EUR ING czy tylko o rejestrację na podstawie wykształcenia, jak również zobowiązania do przestrzegania Kodeksu Etycznego FEANI (stanowi on załącznik do niniejszych informacji).

  Prosimy nie zapomnieć o umieszczeniu swojego podpisu oraz daty.
 7. PROSIMY NIE WYPEŁNIAĆ RUBRYK "8" i "9" -przeznaczone są wyłącznie do użytku służbowego. 


UWAGA:
Oryginał formularza wniosku o tytuł EUR ING musi być wydrukowany na kolorowej drukarce. Na pierwszej stronie formularza należy nakleić zdjęcie. Prosimy nie zszywać, nie dziurkować, nie bindować i nie oprawiać formularza wniosku i załączników.

REJESTRACJA JAKO EUR ING JEST PŁATNA

Opłatę rejestracyjną w wysokości stanowiącej w 2022 r. równowartość 280 EUR w złotych (wg tabeli kursów średnich waluty krajowej obowiązujących w NBP w dniu wpłaty ) należy przekazać na konto FSNT NOT w:

BANK PEKAO S.A. w Warszawie
Nr 15 1240 6247 1111 0000 4977 9251

z adnotacją "INŻYNIER EUROPEJSKI", a kserokopię dowodu wpłaty załączyć do formularza wniosku.

Wypełnione formularze należy kierować na adres:

Federacja Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT
Sekcja Projektów i Współpracy Zewnętrznej
Sekretariat Polskiego Komitetu Narodowego ds. FEANI
ul. Czackiego 3/5
00-043 Warszawa