Laureatom 28 plebiscytu redakcji Przeglądu Technicznego i Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT o tytuł „Złotego Inżyniera” wręczone zostały prestiżowe statuetki i dyplomy na uroczystej Gali 30 marca, która odbyła się tradycyjnie w 116 letnim Domu Technika w Warszawie.  Tytuły są przyznawane w różnych kategoriach odpadających dziedzinie, w której laureat ma znaczący dorobek. Zaszczytne tytuły  Złotego Inżyniera otrzymało 9  wybitnych twórców techniki, 6 przyznano tytuły Srebrnego Inżyniera, dwóch laureatów uhonorowano tytułem Młodego Inżyniera oraz wyróżniono 7 osób. O tym kto uzyskał tytuł decydują Czytelnicy Przeglądu Technicznego.  

Tytuł Diamentowego Inżyniera uzyskał prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski, wybitny specjalista w dziedzinie kompatybilności elektromagnetycznej oraz telekomunikacji, były rektor Politechniki Wrocławskiej i przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (w latach 2012-16), a obecnie dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego.

Jak co roku przyznano także tytuły Honorowego Złotego inżyniera 2021. Otrzymał go dr Stanisław Latek, który z pasją i znawstw em upowszechnia wiedzę dotyczącą energii jądrowej i pożytków, jakie z niej ma człowiek, pracownik Instytutu Badań Jądrowych w Świerku. Drugi tytuł odebrał Biskup Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP Waldemar Pytel, technik budowlany. To pierwsze wykształcenie Księdza Biskupa miało znaczący udział w doprowadzeniu do świetności zaniedbanego i zdewastowanego Kościoła Pokoju w Świdnicy i do wpisania go na listę Światowego Dziedz ictwa UNESCO oraz na Listę Pomników Historii Polski.

Tegoroczna uroczystość z względu na dramat za naszą wschodnią granicą  miała poważny przebieg, i była kluczowym wydarzeniem nie tylko dla laureatów, ale również dla wszystkich zaproszonych gości, którzy bardzo licznie przybyli na tę  wyjątkową uroczystość dla środowiska inżynierskiego. Wśród nich byli : wysocy rangą przedstawiciele resortów, dyrektorzy i profe sorowie instytutów badawczych, uczelni, przedsiębiorcy, działacze ruchu stowarzyszeniowego z całego kraju, oraz laureaci XXVIII edycji plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego również z poprzednich edycji.

Swoją obecnością Galę zaszczycili m.in. : Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Wojciech Murdzyk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki, Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar, Edyta Demby-Siwek, Prezes Urzędu Patentowego RP, Michał Kleiber, przewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO i Leszek Rafalski, przewodniczący Rady Głównej Instytutów Badawczych.

 – Pomimo dramatycznej sytuacji na Ukrainie, nie przełożyliśmy naszej uroczystości, która jest wyjątkowym świętem dla środowiska inżynierskiego. Musieliśmy wyrazić nasze wielki uznanie i podziękowanie, dla wszystkich twórców te chniki, którzy na swoje laury pracują całe zawodowe życie – powiedziała Ewa Mańkiewicz-Cudny, prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT witając wszystkich gości. - Dzisiejsza cywilizacja jest zupełnie inna, niż ta sprzed 28 laty, ale dokonania inżynierskie są tak samo cenne dla rozwoju i poprawy standardu życia. Smutne jest jedynie to, że wspaniały dorobek twórców techniki może pewnego dnia zamienić się z stertę gr uzu, tak jak stało się to na Ukrainie. Gdyby politycy oddali rządzenie światem w ręce inżynierów, wszystko byłoby bardziej przewidywalne i prostsze w zachowaniu pokoju na świecie.   

W czasie wystąpień organizatorów i zaproszonych gości wiele było odniesień do dramatu za wschodnią granicą, ale także do dokonań twórców techniki i podziękowań za ich wkład w rozwój każdej branży i dziedziny życia. We współczesnym ś wiecie inżynierowie stoją ciągle przed wyzwaniami (m.in. bezpieczeństwo energetyczne, żywnościowe, zmiany klimatyczne).

Na ręce pani Ewy Mańkiewicz-Cudny, prezesa  FSNT NOT, wpłynęło wiele przesłań i listów gratulacyjnych od najważniejszych osób w państwie. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, oprócz uznania i wdzięczności za nieoceniony wkład polskich inżynierów w wielkie dzieło modernizacji naszego kra ju i budowę pomyślności rodaków, podziękował całemu środowisku inżynierskiemu za niesienie ofiarnej pomocy Ukrainie skierowanej szczególnie na rzecz Politechniki Kijowskiej. Przesłanie przekazał Andrzej Dera, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP.

W swoim wystąpieniu podczas uroczystej Gali wiceminister edukacji i nauki Wojciech Murdzyk nawiązał również do dramatu na Ukrainie i podkreślił jak niepowetowana stratą je st niszczenie wielopokoleniowego dorobku twórców techniki. I dodał - Okoliczności sprawiają, że miejsce inżynierów nabiera we współczesnym świecie szczególnej wagi. Pojawiają się coraz nowe wyzwania, które pokazują ile ciężkiej pracy i wysiłku trzeba będzie  teraz włożyć w odbudowę  kraju zniszczonego przez sowieckiego agresora. Polscy inżynierowie będą się aktywnie włączać w tę sąsiedzką pomoc służąc swoją wiedzą i d oświadczeniem. Dzisiaj staramy się w MEiN tworzyć mechanizmy przyjmowania  również inżynierów i naukowców w różnych dziedzinach, żeby mogli  swoją pracę kontynuować.  Jest tyle fantastycznych wynalazków techniki do wdrożenia i to powinna być przestrzeń do konkurowania  w świecie, a nie na polu walki.

Gratulując organizatorom XVIII edycji plebiscytu i laureatom zaszczytnego tytułu Złotego Inżyniera, któ ry budzi szczególny szacunek w środowisku, Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar zaznaczył, że „wspieranie środowiska inżynierskiego i techników jest nieodzownym warunkiem efektywnego funkcjonowania społeczeństwa i konkurencyjnej gospodarki w skali krajowej, regionalnej i globalnej”

Marszałek województwa Mazowieckiego Adam Struzik w swoim przesłaniu podziękował za wspieranie wszelkich inicjatyw związanych z działaln ością naukowo-badawczą, która jest warunkiem budowania  gospodarki silnej, konkurencyjnej i wykorzystującej nowatorskie osiągnięcia. W podobnym tonie prezentowano  pozostałe przesłania dla organizatorów plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera i  wyróżnionych laureatów.  

Na zakończenie uroczystości, prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Piotr Szymczak wręczył Redakcji Przeglądu Technicznego, naj starszego polskiego czasopisma, Medal 100-lecia SEP w dowód uznania wybitnych zasług w upowszechnianiu osiągnięć twórców techniki, a także w podziękowaniu za ponad 100-letnią owocną współpracę.  I dodał, że Stowarzyszenie podtrzymuje tradycje i wartości swych założycieli, szczyci się znaczącym dorobkiem naukowo-technicznym i bardzo sobie ceni współpracę z zarządem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.   ;

LAUREACI XXVIII PLEBISCYTU CZYTELNIKÓW „PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO”

Diamentowy Inżynier 2021

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Więckowski
inżynier elektryk, rektor Politechniki Wrocławskiej w latach 2008–2016
Dyrektor Wrocławskiego Centrum Sieciowo-Superkomputerowego

Honorowi Złoci Inżynierowie „Przeglądu Technicznego”

Dr Stanisław Latek
fizyk jądrowy z Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej< br>
Ks. bp Waldemar Pytel
biskup diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiegor


Złoci Inżynierowie 2021

Prof. dr. hab. inż. Janusz Dyduch
mechanik, profesor ,
prezes SITK RP, działacz NOT
kategoria: KOMUNIKACJA

Mgr inż. Elżbieta Janiszewska-Kuropatwa
inżynier budownictwa, nauczyciel akademicki,
działaczka PZITB oraz wiceprezes SITPMB
kategoria: INFRASTRUKTURA

Mg r inż. Janusz Onyszczuk
mechanik, specjalista ds. systemów zarządzania,
v-ce Prezes ds. Organizacji i Systemów Zarządzania w „ASMET” Sp. z o.o.,
członek SIMP
kategoria: JAKOŚĆ

Mgr inż. Wiesław Paluszyński
informatyk, prowadzi firmę Trusted Information Consulting,
pełnił funkcję wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego
kategoria: INFOTECHNOLOGIA

prof. AGH, dr hab. inż. Wacław Romuald Muzykiewicz
naukowiec i pedagog, profesor AGH na Wydziale Metali Nieżelaznych,
wiceprezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, działacz NOT
kategoria: NAUKA

Prof. dr hab. inż. Henryk Bujak
profesor nauk rolniczych, dyrektor Instytutu Hodowli i
Aklimatyzacji Roślin-PIB w Radzikowie,
pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
kategoria: INNOWACJE

Inż. Dari usz Kruk
Inżynier budownictwa, pracownik firm
z branży budowlanej: Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych – 7 SA,
STRABAG Sp.z o.o., TRAKCJA SA
kategoria: MENEDŻER

Mgr inż. Piotr Kostro
mechanik, zarządza spółką Radomskie
Centrum Innowacji i Techniki w Radomiu
kategoria: ZARZĄDZANIE

dr inż. Tomasz Schweitzer
inżynier elektryk. Prezesem Polskiego Komitetu Normalizacji.
rzedstawicie l PKN w Radzie Technicznej Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego.
Kategoria: JAKOŚĆ.

Srebrni Inżynierowie 2021

Dr inż. Witold Rzepiński
inżynier rolnik, wykładowca akademicki
w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży
kategoria: INNOWACJE

Dr inż. Marek Ksepko
leśnik, hydrolog, teledekta i geomatyk,
zastępca dyrektora Oddziału Biura Urządzenia Lasu
i Geodezji Leśnej w Białymstoku
kate goria: EKOLOGIA

Dr inż. Jan Matuszewski
elektronik, pracuje na Wydziale Elektroniki WAT,
kieruje Zakładem Systemów Radioelektronicznych, ekspert MON
kategoria: JAKOŚĆ

Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński
prezes SITPChem O/Płock, ekspert w PKN ORLEN,
pełnił funkcję dyrektora Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN
kategoria: ZARZĄDZANIE

Dr hab. inż. Anna Masek
chemik, specjalistka w zakresie te chnologii polimerów,
profesor uczelni w Instytucie Technologii Polimerów i Barwników PŁ,
ekspert NCBR, PARP, członek SITPChem
kategoria: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek
informatyk, pedagog, profesor UW,
kierownik Katedry Technologii Informacyjnych Mediów
kategoria: INFOTECHNOLOGIA