Rejestr Tłumaczy

Data publikacji: 2019-07-09 00:00:00

W Federacji SNT- NOT działalnością w zakresie tłumaczeń tekstów technicznych i specjalistycznych, zajmują się uprawnione do tego biura tłumaczeń NOT w Zakładach Usług Technicznych.

Działalność ta ma długą tradycję. Już na początku lat 60-siątych kierowano do NOT wnioski w sprawie dokonywania tłumaczeń technicznych. Początkowo usługi te wykonywane były przez zespoły rzeczoznawców przy zarządach głównych stowarzyszeń naukowo - technicznych, zrzeszonych w NOT. Od II połowy 1968 roku na mocy pozwolenia Ministra Finansów na w sprawie powoływania jednostek gospodarczych przy wojewódzkich oddziałach NOT, wyspecjalizowanych m.in. w zakresie tłumaczeń tekstów technicznych, zaczęły powstawać Zespoły Tłumaczy Tekstów Technicznych przy oddziałach wojewódzkich NOT w biurach tłumaczeń Zakładu Usług Technicznych rejestrują się nowi tłumacze, którzy uzyskali uprawnienia na podstawie zdanego egzaminu lub innych wymaganych kryteriów.

Tłumacze techniczni NOT- honorowani i znani przez wiele firm i instytucji, mają możliwość tłumaczenia tekstów technicznych i specjalistycznych na zlecenie FSNT NOT (Biur Tłumaczy). W celu uzyskania uprawnień oraz legitymacji tłumacza technicznego NOT należy zdać egzamin lub przedłożyć odpowiednie dokumenty, potwierdzające znajomość języka oraz kwalifikacje tłumaczeniowe. O uprawnienia tłumacza technicznego bez egzaminu mogą ubiegać się osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje.

Wpis do Rejestru Tłumaczy NOT bez konieczności zdawania egzaminów

Do rejestru tłumaczy tekstów technicznych i innych specjalistycznych mogą być wpisane osoby posiadające przynajmniej jeden z poniższych dokumentów:

  1. dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku filologicznym - specjalność tłumaczeniowa, wydany przez szkołę wyższą w kraju lub odpowiedni dyplom wydany przez zagraniczną szkołę wyższą;
  2. dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich na kierunku filologicznym przez szkołę wyższą w kraju lub odpowiedni dyplom wydany przez zagraniczną szkołę wyższą oraz 3-letni staż zawodowy w zakresie wybranej specjalności tłumaczeniowej;
  3. dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich za granicą oraz 3-letni staż zawodowy w zakresie wybranej specjalności tłumaczeniowej;
  4. świadectwo ukończenie podyplomowego studium szkolenia tłumaczy języków obcych, wydany przez szkołę wyższą w kraju;
  5. nominację na tłumacza przysięgłego;
  6. zaświadczenie o zdaniu egzaminu z umiejętności pisemnego tłumaczenia tekstów technicznych lub innych specjalistycznych przed Komisją powołaną przez Naczelną Organizację Techniczną, jeżeli od daty egzaminu upłynęło nie więcej niż 3 lata;
  7. obcokrajowcy posiadający kartę stałego pobytu, którzy ukończyli studia wyższe za granicą (odpowiadające studiom magisterskim w kraju) oraz mają 3-letni staż pracy zawodowej w Polsce i zostali skierowani do rejestru przez zakład pracy - w zakresie specjalności określonej w dyplomie lub wynikającej z charakteru wykonywanej pracy;
  8. członkowie Stowarzyszenia Tłumaczy Polskich z sekcji tłumaczy naukowych, naukowo-technicznych i innych specjalistycznych.

Terminy egzaminów

Informacje o egzaminach z języków obcych dla osób ubiegających się o uprawnienia tłumacza tekstów technicznych i innych specjalistycznych oraz wpis do Rejestru Tłumaczy NOT odbędą się w drugiej połowie 2020 roku.

Egzaminy (wyłącznie pisemne) przeprowadzane będą w gmachu Warszawskiego Domu Technika NOT w Warszawie, przy ul. Czackiego 3/5 w sali Prezydialnej na II piętrze w godzinach:
10.00 – 12.00 – egzamin z języka obcego na polski
13.00 – 16.00 – egzamin z języka polskiego na obcy

Na egzaminach można korzystać z własnych słowników oraz przenośnych komputerów.

 


 

Opłaty

Opłata za egzamin z języka obcego na polski (1 specjalność) 270 zł

Opłata za egzamin z języka polskiego na obcy (1 specjalność) 310 zł

Opłata za egzamin z języka obcego na polski i odwrotnie (1 specjalność) 390 zł

Za każdą dodatkową specjalność pobierana jest opłata w wysokości 90 zł

Opłata za przedłużenie ważności legitymacji tłumacza 130 zł

Opłata za wydanie duplikatu utraconej legitymacji 150 zł

Opata za wydanie legitymacji na okres 3 lat (bez egzaminu, po spełnieniu odpowiednich wymogów, pierwszy język) 310 zł

Opłata za każdy dodatkowy język, w przypadku legitymacji wydanej na okres 3 lat 90 zł

 


 

Zgłoszenia na egzamin wraz z załączonym dowodem opłaty za egzamin należy dostarczyć pod nasz adres najpóźniej na 2 tygodnie przed terminem egzaminu. Opłatę za egzamin należy wnosić przelewem na konto:

Bank Millennium Nr:  29 1160 2202 0000 0000 6084 7509

FSNT NOT Rejestr Tłumaczy lub w kasie NOT w godzinach 12.00 – 14.00 przy składaniu zgłoszenia na egzamin.

 


 


wniosek_o_wpis_2019.doc

zgloszenie_na_egzamin_2019.doc

wykaz tłumaczen.xls

Języki i specjaności do wyboru na egzamin

Bułgarski
7, 10, 11, 12, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72,

Czeski
7, 19, 20, 24, 26, 27, 31, 34, 35, 40, 72,

Francuski
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 38, 40, 41, 46, 47, 50, 54, 55, 58, 59, 71, 72,

Grecki
12, 27, 40, 55, 72,

Niemiecki
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

Rosyjski
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,

Serbo-chorwacki
7, 19, 27, 28, 31, 33, 37, 38, 48, 54, 55,

Słowacki
34,

Szwedzki
12, 27, 30, 31, 48, 49, 50, 54, 55,

Włoski
7, 9, 10, 11, 12, 26, 27, 28, 29, 37, 38, 39, 58, 60, 72,

Angielski
2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 71, 72,

Norweski
12, 30, 48, 50, 54, 55, 71,

Portugalski
6, 7, 27, 31, 32, 33, 38, 41, 46, 50, 54, 55,

Węgierski
27, 29, 31, 32, 33, 50, 54,

Hiszpański
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 58, 71, 72,

 


 

Wykaz specjalności:

2. Filozofia
3. Religioznawstwo
4. Historia
5. Socjologia
6. Ekonomia
7. Zarządzanie, marketing
8. Prawo
9. Polityka
10. Psychologia
11. Oświata, szkolnictwo, pedagogika
12. Kultura, sztuka
13. Komunikacja masowa, masmedia
14. Językoznawstwo
15. Literaturoznawstwo
16. Kultura fizyczna
17. Technika militarna, wojsko
18. Matematyka
19. Fizyka
20. Chemia
21. Astronomia
22. Geologia
23. Hydrologia, meteorologia
24. Geografia
25. Geodezja, kartografia
26. Biologia
27. Budowa maszyn, przemysł metalowy
28. Technika pomiarowa
29. Automatyka
30. Informatyka
31. Elektronika
32. Elektrotechnika
33. Energetyka
34. Górnictwo
35. Metalurgia
36. Przemysł mineralny
37. Przeróbka węgla, ropy, gazu
38. Przemysł chemiczny
39. Przemysł lekki
40. Przemysł spożywczy
41. Przemysł drzewny
42. Przemysł papierniczy
43. Poligrafia
44. Technika filmowo-fotograficzna
45. Przemysły różne
46. Rolnictwo
47. Leśnictwo
48. Rybołówstwo
49. Gospodarka wodna
50. Budownictwo
51. Architektura, planowanie przestrzenne
52. Gospodarka komunalna
53. Gospodarka mieszkaniowa
54. Medycyna, ochrona zdrowia, farmacja, weterynaria
55. Transport
56. Kosmonautyka
57. Telekomunikacja
58. Handel zagraniczny
59. Handel wewnętrzny
60. Usługi dla ludności
61. Zagadnienia ogólne techniczne
62. Cybernetyka
63. Administracja państwowa
64. Informacja naukowa
65. Archiwistyka bibliotekoznawstwo
66. Prognostyka
67. Postęp techniczny, wynalazczość
68. Normalizacja
69. Metrologia
70. Polityka społeczna
71. Ochrona środowiska
72. Turystyka
73. Motoryzacja

 

Kontakt