W różnych okresach miały różną numerację. Ponieważ stanowią wspólny ciąg działań na rzecz budowy kraju o wysokim poziomie cywilizacyjnym i gospodarczym w stulecie od zwołania pierwszego Zjazdu w 1882 r. w Krakowie, postanowiono na Kongresie w 1982 r. w Łodzi wprowadzić jednakową numerację i nazwę – Kongres Techników Polskich (KTP).

W czasie zaborów…

l Zjazd Techników Polskich został zwołany z inicjatywy Towarzystwa Politechnicznego we Lwowie (1882). Dyskutowano na nim na temat szkolnictwa, terminologii i literatury technicznej oraz potrzeby tworzenia muzealnictwa i ochrony zabytków przemysłowych.

II Zjazd (1886) i III Zjazd (1894) odbyły się we Lwowie. Na III Zjeździe powołano Stałą Delegację do realizacji postanowień Zjazdu. Stworzyło to zaczątki wspólnej organizacji do systematycznej współpracy polskich stowarzyszeń technicznych działających w trzech zaborach.

IV Zjazd obradował w Krakowie (1899), V Zjazd we Lwowie (1910) i VI Zjazd ponownie w Krakowie (1912).
W tym ostatnim, odbywającym się w formie równolegle obradujących zjazdów branżowych, wzięło udział ponad 550 uczestników, przede wszystkim z zaboru austriackiego i rosyjskiego.

VII Zjazd Techników Polskich zwołano w Warszawie w 1917 r. Przewidując bliskie odrodzenie Państwa Polskiego organizatorzy nadali mu nazwę Nadzwyczajnego Zjazdu Techników Polskich. Końcowa uchwała dotyczyła zwołania następnego Zjazdu w Warszawie – stolicy Niepodległego Państwa Polskiego. Pięć miesięcy po VII Zjeździe w Warszawie, Stowarzyszenie Techników Polskich w Rosji zorganizowało Zjazd w Domu Polskim w Moskwie.

W II Rzeczpospolitej Polskiej…

I Zjazd (VIII KTP)zwołał w 1923 r. Związek Polskich Zrzeszeń Technicznych do Warszawy. Zajmowano się na nim scalaniem odziedziczonych po zaborach systemów gospodarczych.

II Zjazd (IX KTP) odbył się w 1927 r. we Lwowie. Głównym tematem jego obrad było przyspieszenie rozwoju gospodarczego Polski.

III Zjazd (X KTP) zwołano w 1929 r. do Poznania z okazji odbywającej się Powszechnej Wystawy Krajowej. Przyświecało mu hasło „Program pracy gospodarnej na najbliższe pięciolecie”.

Polski Kongres Inżynierów (XI KTP) zwołała w 1937 r. Naczelna Organizacja Inżynierów RP do Lwowa. Przebiegał pod hasłem: „Mobilizacja energii twórczej dla gospodarczego uniezależnienia Polski”.

Polski Kongres Techników (XII KTP) odbył się w 1938 r. w Warszawie. Organizatorem była Naczelna Organizacja Stowarzyszeń Techników RP. Obrady obu Kongresów koncentrowały się wokół problemów, takich jak: samorząd techniczny, program przebudowy gospodarczej Polski, kształcenie zawodowe, organizacja przemysłu, rolnictwa i rzemiosła oraz współdziałającej z nimi administracji państwowej.

W latach 1945 - 1989…

I Kongres Techników Polskich (XIII KTP) Naczelna Organizacja Techniczna zwołała do Katowic w grudniu 1946 r. Hasło tego Kongresu brzmiało: „Realizacja Planu Odbudowy – to utrwalanie naszych granic, to dobrobyt ogólny”.

II Kongres Techników Polskich (XIV KTP) odbył się w 1952 r. w Warszawie. Obrady plenarne toczyły się pod hasłem „Inżynierowie i technicy w szeregach Frontu Narodowego walki o postęp techniczny, pokój i socjalizm”.

III Kongres Techników Polskich (XV KTP )również odbył w Warszawie w 1957 r. Obrady toczyły się pod hasłem zapewnienia technice właściwej roli i znaczenia jako podstawowego czynnika rozwoju i postępu gospodarczego w kraju. W obradach uczestniczyło ok. 3 tys. osób.

IV Kongres Techników Polskich (XVI KTP) odbył się w 1961 r. we Wrocławiu. Organizatorami Kongresu oprócz NOT były Centralna Rada Związków Zawodowych i Polska Akademia Nauk. Kongres obradował pod hasłem: „Plan 1961-65 - planem modernizacji i rekonstrukcji technicznej”.

V Kongres Techników Polskich (XVII KTP) z udziałem 1887 delegatów oraz 593 zaproszonych gości odbył się w 1966 r. w Zabrzu. Dwanaście sekcji problemowych obradowało pod hasłem „Jakość = kadra + technika + organizacja”.

VI Kongres Techników Polskich (XVIII KTP) zwołano w 1971 r. do Poznania. Obrady toczyły się na terenie  Międzynarodowych Targów Poznańskich pod hasłem „Technika w procesie intensyfikacji gospodarki”. W Kongresie wzięła udział 50 osobowa reprezentacja polskich inżynierów i techników pracujących na obczyźnie, reprezentująca 11 państw.

VII Kongres Techników Polskich (XIX KTP) obradował w 1977 r. w Warszawie pod hasłem „Twórczą pracą pomnażamy moc i dobrobyt Ojczyzny”.

VIII Kongres Techników Polskich (XX KTP) odbył się w Łodzi w 1982 r. Kongres ten podjął decyzję o wprowadzeniu numeracji nawiązującej do tradycji zjazdów, poczynając od l Zjazdu Techników Polskich w 1882 r. Kongres ten odniósł się do wychodzenia kryzysu gospodarczego.

XXI Kongres Techników Polskich zorganizowano w 1987 r. w Gdańsku. W ramach przedkongresowej dyskusji odbyły się ogólnokrajowe narady stowarzyszeń naukowo-technicznych. Kongres przyjął m.in. kodeks etyki zawodowej inżynierów i techników.

Po przemianach ustrojowych…

XXII Kongres Techników Polskich przebiegał w dwóch sesjach w Warszawie (I sesja listopad 1992, sesja II wrzesień 1993). Ważnym nurtem kongresowej dyskusji było rozliczenie działalności NOT w okresie PRL oraz wypracowanie założeń funkcjonowania ruchu stowarzyszeniowego po przemianach ustrojowych. Środowisko techniczne wyraziło zadowolenie z przemian. Jednakże niepokój uczestników budził sposób prywatyzacji dobrych przedsiębiorstw państwowych i deprecjacja dorobku polskich inżynierów.

XXIII Kongres Techników Polskich pod hasłem „Technicy bliżej rynku” odbył się również w dwóch sesjach (I sesja Warszawa grudzień 2001 i II sesja Poznań czerwiec 2002). W toku branżowych i regionalnych dyskusji wypracowano ponad 200 wniosków i postulatów, które w większości dotyczyły włączenia się środowiska technicznego w dostosowanie polskiej gospodarki do wejścia w struktury Unii Europejskiej. Za najważniejsze uznano zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.

XXIV Kongres Techników Polskich. Po 6 latach obecności Polski w Unii Europejskiej środowisko techniczne skupione w NOT uznało za celowe zwołanie Kongresu, który podjął problemy włączania się środowiska technicznego we wdrażaniu dorobku nauki do praktyki gospodarczej i współpracy nauka – biznes. Podjął też zagadnienie bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju transportu. Kongres został zapoczątkowany na VIII Forum Inżynierskim Poznań, czerwiec 2010, a zakończony Sesją Podsumowującą w Łodzi (maj 2011).

XXV Kongres Techników Polskich odbył się 16 – 18 czerwca 2016 r. we Wrocławiu, wspólnie z III Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich. Patronem Honorowym wydarzenia był Prezydent RP Pan Andrzej Duda, który do uczestników i organizatorów wydarzenia skierował specjalny adres. XXV Kongres przebiegał pod hasłem Technika – Człowiekowi. Było to spotkanie polskich inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza granicami, gdzie osiągnęli sukces naukowy lub biznesowy. Uczestnicy wrocławskiego wydarzenia przyjęli Przesłanie skierowane do władz kraju, w którym zadeklarowali wsparcie i udział w zmianach gospodarki narodowej na rzecz jej unowocześnienia i innowacyjności.


POLACY RAZEM…

Po transformacji ustrojowej w Polsce środowisko techniczne skupione w FSNT-NOT podjęło inicjatywę zintegrowania polskich inżynierów żyjących i pracujących poza granicami Polski z ruchem stowarzyszeniowym w kraju.

Idea organizowania sympozjów „Polacy Razem” zrodziła się na XXII Kongresie Techników Polskich (Warszawa 1992), w którym uczestniczyli przedstawiciele polonijnych organizacji inżynierskich. Miały one na celu wzajemne poznanie się inżynierów i techników polskich pracujących w Polsce i poza granicami oraz prezentacja ich wkładu w rozwój techniki światowej.

Głównym organizatorem dwóch pierwszych sympozjów „Polacy Razem” była Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Odbyły się w one Warszawskim Domu Technika.

Współorganizatorami I Sympozjum „Polacy Razem” (Warszawa 1996) byli: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Fundacja Polonia, Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Fundacja „Warszawa 2012” i Akademia Inżynierska w Polsce. Pierwsze sympozjum miało na celu przypomnienie zasług polskich inżynierów w rozwoju techniki w kraju i na świecie. Uczestnicy Zjazdu  ze Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii – omówili udział polskich inżynierów w zwycięstwie aliantów nad III Rzeszą. Referenci z Polski zaprezentowali dorobek inżynierów w II Rzeczpospolitej.
Wygłoszono też referaty specjalistyczne z zakresu architektury, urbanistyki i konstrukcji. Sympozjum zgromadziło blisko 100 uczestników z Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii i Polski.

II Sympozjum „Polacy Razem” odbyło się również w Warszawie (1999). Jego organizatorami, oprócz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, były: Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii oraz Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie. Zaprezentowano na nim osiągnięcia polskich inżynierów i techników w budownictwie komunikacyjnym. Przypomniano osiągnięcia Ernesta Malinowskiego (w setną rocznicę śmierci) budowniczego położonej najwyżej na świecie (do 2008 r.) Centralnej Kolei Transandyjskiej. Zaprezentowano także postać Rudolfa Modrzejewskiego – budowniczego wielkich mostów w Ameryce oraz sylwetkę i dorobek Stanisława Kierbedzia – protoplasty euroinżyniera z XIX w. W sympozjum brali udział przedstawiciele polskich stowarzyszeń technicznych z: Austrii, Kanady, Litwy, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii.

III Sympozjum „Polacy razem” (Londyn 2000) odbyło się z okazji 60-lecia Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii Zorganizowane zostało wspólnie przez Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii i Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie, Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie i Instytut Włókien Naturalnych w Poznaniu w Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie. W sympozjum uczestniczyli: ambasador RP w Wielkiej Brytanii Stanisław Komorowski oraz ostatni prezydent Polski na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski. Duża część referatów była poświęcona nowoczesnym rozwiązaniom technicznym wdrożonym w firmach, w których pracują polscy inżynierowie i technicy. Instytut Włókien Naturalnych zorganizował również pokaz mody odzieży z materiałów wykonanych z włókien naturalnych, a Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie – wystawę książki naukowo-technicznej oraz spotkanie biznesowe poświęcone współpracy między firmami w Wielkiej Brytanii i w Polsce.

IV Sympozjum „Polacy Razem” (Wilno 2004) odbyło się w Domu Kultury Polskiej na Litwie Organizatorem sympozjum były: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Techników i Inżynierów Polskich na Litwie, oraz Dom Kultury Polskiej w Wilnie. W obradach wzięło udział ponad 250 uczestników reprezentujących inżynierów i techników polskiego pochodzenia z różnych krajów. IV Sympozjum odbyło się w roku przystąpienia Litwy i Polski do Unii Europejskiej. Głównym tematem spotkania były osiągnięcia polskiej myśli technicznej w dziedzinie optoelektroniki, a zwłaszcza niebieski laser. Sympozjum towarzyszyła wystawa rozwiązań technicznych oraz bogata ekspozycja książek. Szczególnym punktem programu było zwiedzanie Wilna oraz miejsca urodzenia i chrztu marszałka Józefa Piłsudskiego.

V Sympozjum „Polacy Razem” odbyło się w Austrii (Wiedeń 2006). Organizatorami były: Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii, Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii. Tradycyjnie duża część sympozjum było poświęcona wymianie doświadczeń między polonijnymi organizacjami inżynierskimi i FSNTNOT. Wiodącym zagadnieniem technicznym spotkania była energia odnawialna i jądrowa. Zgodnie z tradycją sympozjów „Polacy Razem”, w ostatnim dniu uczestnicy zwiedzili Wiedeń, a zwłaszcza miejsca związane z Polską i zwycięstwem króla Jana Sobieskiego.


ŚWIATOWE ZJAZDY INŻYNIERÓW POLSKICH

Sympozja „Polacy Razem” zapoczątkowały integrację polskich środowisk inżynierskich w kraju i na świecie. Działające w różnych krajach polonijne organizacje inżynierów, często rozproszone, tworzyły wspólnoty: powstała Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej skupiająca polonijne stowarzyszenia z USA i Kanady; Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, zrzeszająca organizacje z: Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii, Niemiec i Litwy.

Sukces sympozjów „Polacy Razem” oraz rozszerzenie kontaktów Polonii technicznej z organizacjami inżynierskimi, instytucjami naukowymi i firmami w kraju spowodowało, że przedstawiciele polonii technicznej i polskiej uznali za celowe nadanie większej rangi spotkaniom polskich inżynierów z całego świata. Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej wyszła z inicjatywą zorganizowania I Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich. Podjęły tę inicjatywę Politechnika Warszawska i FSNT-NOT.

I Światowy Zjazd Inżynierów Polskich odbył się 8-10 września 2010 r. w Warszawie pod hasłem „Inżynierowie ojczyźnie i światu”. Patronat honorowy sprawował marszałek Senatu Bogdan Borusewicz. Odbyło się 7 sesji panelowych i 17 tematycznych. Rozpoczęcie i zakończenie I ŚZIP odbyło się na Politechnice Warszawskiej. Drugi dzień I ŚZIP przebiegał pod hasłem Polacy Razem, nawiązującym do wcześniejszych sympozjów „Polacy Razem” i miał miejsce w Warszawskim Domu Technika. Zjazd uchwalił przesłanie, w którym zapisano m.in., iż Zjazdy będą się odbywały, co 3 lata. Ich tematyka będzie koncentrowała się na możliwościach korzystania z doświadczenia polonijnych inżynierów w podnoszeniu konkurencyjności polskiej nauki, techniki i gospodarki oraz zacieśnianiu współpracy.

II Światowy Zjazd Inżynierów Polskich odbył się w Warszawie 26-28 czerwca 2013 r. kontynuując hasło „Inżynierowie ojczyźnie i światu”. Jego organizatorami byli: Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Politechnika Warszawska. Zjazd odbył się pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Inauguracja Zjazdu miała tradycyjnie miejsce na Politechnice Warszawskiej. Obrady drugiego dnia odbywały się w Warszawskim Domu Technika. Trzeciego dnia II ŚZIP uczestnicy zwiedzali instytutu badawcze: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Kolejnictwa, Instytut Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, Instytut Technologii Elektronowej, Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych oraz firmę ASMET. Zjazd przyjął przesłanie oraz wnioski dotyczące: transferu technologii z nauki do przemysłu, kształcenia inżynierów i udziału technicznej Polonii w życiu kraju oraz wsparcia jej przez Polskę.

III Światowy Zjazd Inżynierów Polskich odbył się 16-18 czerwca 2016 r. we Wrocławiu wspólnie z XXV Kongresem Techników Polskich. Patronem Honorowym wydarzenia był Prezydent RP Pan Andrzej Duda, który do uczestników i organizatorów wydarzenia skierował specjalny adres. Zjazd przebiegał pod hasłem „Inżynierowie Polsce i Światu”. Było to spotkanie polskich inżynierów z kraju oraz mieszkających i pracujących poza granicami, gdzie osiągnęli sukces naukowy lub biznesowy. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Jerzy Buzek. Pierwsza sesja pt. Rola inżynierów w konkurencyjnej gospodarce, poprowadzona przez prof. dr hab. inż. Jana Szmidta - Rektora Politechniki Warszawskiej oraz prof. Andrzeja Nowaka, Prezesa Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej pokazała, że to przesłanie wypełni się ciekawymi pomysłami i nowymi kontaktami zawiązywanymi na sali obrad i w dyskusjach kuluarowych. Uczestnicy wrocławskiego wydarzenia przyjęli Przesłanie skierowane do władz kraju, w którym zadeklarowali wsparcie i udział w zmianach gospodarki narodowej, w tym realizacji Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.