Tytuł „EKSPERT NOT" stanowi potwierdzenie wysokich kwalifikacji: wiedzy, umiejętności kompetencji społecznych w dziedzinie nauk technicznych lub rolniczych, leśnych, matematycznych, fizycznych, chemicznych, biologicznych i nauk ekonomicznych, zwanych dalej jako określone dziedziny nauki.

Tytuł ten nadaje Zarząd Główny FSNT-NOT (zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Radę Krajową) osobom mającym wysoką wiedzę, potwierdzoną stopniem bądź tytułem naukowym lub dyplomem ukończenia studiów wyższych oraz udokumentowane doświadczenie zawodowe i udział w realizacji lub ocenie projektów badawczo-rozwojowych albo wdrożeniowych, a także uzyskane w różnych formach nowe, dodatkowe kompetencje.