Słownik Biograficzny Techników Polskich jest wydawany od 1989 r., dotychczas ukazało się 29 tomów, ostatni w 2022 r. z okazji XXVII Kongresu Techników Polskich i V Światowego Zjazdu inżynierów Polskich. Znajdują się w nich biogramy techników, inżynierów, uczonych, architektów, którzy wnieśli istotny wkład w rozwój swojej dyscypliny lub w działalności stowarzyszeniowej.

Inicjatorami wydawania „Słownika” byli aktywni działacze środowisk technicznych: Stefan Czarnowski, Zdzisław Hyla, Jerzy Jasiuk, Jan Legat, Janusz Tymowski i Tadeusz Skarzyński. Formę organizacyjną wydawnictwa uściślił Zarząd Główny Naczelnej Organizacji Technicznej uchwałą nr 25 z 14 maja 1984 r.

Słownik Biograficzny Techników Polskich był początkowo samodzielną jednostką organizacyjną w strukturze NOT, od 1995 r. został włączony w strukturę Biblioteki Technicznej NOT, a od 2002 r. w strukturę Muzeum Techniki NOT. Od 2014 r. Zarząd Główny Federacji SNT-NOT przejął dalsze wydawanie Słownika, z powodu trudnej sytuacji finansowej Muzeum Techniki i Przemysłu NOT.

Słownik zawiera biogramy osób nieżyjących, wydawany jest w systemie holenderskim (układ alfabetyczny od A do Z, w każdym kolejnym tomie). Każdy tom zawiera alfabetyczny indeks nazwisk tomów uprzednio wydanych i aktualnego.

Nad prawidłową realizacją wydawnictwa czuwa Rada Programowa i Redakcja. W skład Rady Programowej wchodzą przedstawiciele większości stowarzyszeń naukowo-technicznych NOT. Pracami kierowali: Rady Programowej - Janusz Tymowski (1989-1992), Zdzisław Mikulski (1993-2014) i Bronisław Hynowski (od 2014 r.); Komitetu Redakcyjnego - Tadeusz Skarzyński (1989-1992), Janusz Rajewski (1992-1996), Maciej Zarzycki (1996-2014); Redakcji - Tadeusz Skarzyński (1989-1995), Zbigniew Skoczyński (1995-2002), Józef Piłatowicz (2002-2014) i Bronisław Hynowski (od 2014 r.).

Biogramy do druku przygotowywali: Anna Jakubowska, Tadeusz Skarzyński, Bolesław Chwaściński, Bolesław Orłowski, Józef Piłatowicz i Bronisław Hynowski. Sekretarzami redakcji byli: Jadwiga Darbańska (1989-1995), Stanisława Wirkus-Kisielowa (1995-2000), Emilia Łazarewicz (2001-2002), Łukasz Sobczak (2003-2006), Aneta Trojanowska (2007-2010), Jacek Krzeń (2011-2014), Aleksandra Lipiec (od 2014 r.).

Z redakcją SBTP od wielu lat współpracuje stałe grono autorów, spośród których najwięcej biogramów napisali: Bolesław Chwaściński, Józef Piłatowicz, Andrzej Glass, Jerzy Kubiatowski, Zbigniew Białkiewicz, Bolesław Orłowski, Zbigniew J. Wójcik, Witold Lenkiewicz, Zbigniew Skoczyński, Tadeusz Skarzyński, Zbigniew Leśniowski, Władysław Karśnicki, Danuta Sowińska oraz Danuta Merska.


Informacje o słowniku

SŁOWNIK BIOGRAFICZNY TECHNIKÓW POLSKICH
jest wydawnictwem
NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ
FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH

RADA PROGRAMOWA
Przewodniczący: Bronisław Hynowski (TKiHT),

Członkowie:

Teodor Bek (SITPChem.), Andrzej Gołaszewski (SITK), Stanisław Grossmann (SITPH), Halina Jankowska-Huflejt (SITWM), Ewa Kasprzycka (SPWiR), Wojciech Kicman (SITPNiG), Stanisława Kondracka (SITLiD), Alina Kosiorkiewicz (STC), Elżbieta Kowalczyk (PZITS), Tadeusz Kurcyk (SIMP), Andrzej Marusak (SEP), Sławomir Pataj (STOP), Andrzej Pisula (SITSpoż.), Maciej Szymczyk (SPP), Zbigniew Tyczyński (PZITB), Jerzy Wizner (SITO), Anna Wójcik (SPR Czystszej Produkcji).

REDAKCJA

Redaktor Naczelny – mgr inż. Bronisław Hynowski
Redaktor Naukowy – prof. dr hab. inż. Włodzimierz Gogołek
Sekretariat Redakcji – inż. Aleksandra Lipiec

Adres Redakcji
FSNT-NOT, ul. T. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa,
tel. 22 250 22 23, 22 336 12 51, e-mail: aleksandra.lipiec@not.org.pl
Redakcja czynna: poniedziałek - piątek, godz. 9:00-15:00

Fotografie pochodzą z Internetu oraz od autorów biogramów i rodzin.


ISBN 83-85001-37-8
© Copyright by FSNT-NOT, Warszawa 2022
Druk i oprawa: Drukarnia Paleta-art.

Skrócone informacje dla autorów biogramów


    Biogram w SBTP ma być publikacją dokumentalno-historyczną, mającą na celu zachowanie w pamięci narodowej twórców nauk technicznych i techniki polskiej, w tym zasłużonych działaczy społecznych środowiska technicznego.
    Biogramy dotyczą : postaci zmarłych, narodowości polskiej, także osób polskiego pochodzenia -działających za granicą - o ile nie uległy wynarodowieniu oraz tych - z pochodzenia cudzoziemców, którzy brali czynny udział w polskim życiu naukowo-technicznym lub gospodarczym (z wyjątkiem działających na ziemiach polskich z ramienia obcego mocarstwa).
    Biogram składa się z hasła, życiorysu i dokumentacji.
    HASŁO jest pierwszym zdaniem biogramu prezentującym postać opartym na treści życiorysu. Składa się z pełnego nazwiska i imion, ew. znanych ważnych pseudonimów, ramowych lat życia (rok urodzenia - rok śmierci), najwyższych osiągniętych tytułów naukowych lub zawodowych, określenia dziedziny nauk, techniki i osobistej specjalizacji względnie charakteru działalności, godności wyróżniających w środowisku. Radzimy pisać hasło po zakończeniu 1. redakcji biogramu.
    ŻYCIORYS powinien zawierać :

    pełną datę i miejsce urodzenia

    imię ojca, jego zawód i stanowisko (min. tylko środowisko), imię i nazwisko rodowe matki, ew. wzmianki o bliskiej rodzinie (z tego lub poprzednich pokoleń) znanej powszechnie lub znacznie się wyróżniającej

    nazwy i miejscowości szkół i uczelni (wydział, oddział, lata studiów lub ich ukończenia (min. rok ukończenia)

    studia uzupełniające, tematy prac doktorskich i habilitacyjnych, uzyskane stopnie, tytuły naukowe i zawodowe, odpowiednie daty lub lata, miejscowości, nazwy uczelni lub instytucji

    bieg życia (w zasadzie chronologicznie) : podstawowe fakty z życia osobistego, charakterystyka postaci, działalność zawodowa, działalność publiczna i społeczna: funkcje, stanowiska, ważniejsze zmiany miejsc pracy i pobytu, ważniejsze nagrody i odznaczenia

    w tych ramach lub osobno : istotne osiągnięcia twórcze (tj. nie tylko jakie zajmował stanowiska, lecz czego godnego zapamiętania dokonał)

    w życiorysach uczonych i wychowawców, prosimy podać nazwiska, imiona i tytuły naukowe najwybitniejszych wychowanków i kontynuatorów prac

    ważne publikacje (zwarte lub w czasopismach, głównie technicznych) autorstwa biografowanej postaci

    funkcje (w jakich okresach i organizacjach) w ramach działalności społecznej, społeczno-politycznej lub czysto politycznej

    specjalne, inne niż ww. zainteresowania osobiste i ew. osiągnięcia

    ordery i odznaczenia : nazwa, klasa, rok nadania - państwowe, resortowe, terenowe, społeczne : godności społeczne np. członkostwo honorowe

    data i miejsce śmierci, miejsce pochowania z lokalizacją grobu

    informacje rodzinne : mąż/żona - imię, nazwisko rodowe, rok zawarcia małżeństwa; dzieci - wyróżniające się w życiu w nauce, technice, gospodarce lub kulturze - imiona, lata urodzenia lub życia, późniejszy zawód i stanowisko (dla córek ew. nazwisko z męża).

   6.  DOKUMENTACJA powinna wymieniać główne źródła informacji skąd zaczerpnięto dane do biogramu, w tym publikacje zwarte i czasopisma (głównie naukowe i techniczne), źródła archiwalne i rękopiśmienne ; nekrologi i epitafia ; osoby żyjące, od których otrzymano dodatkowe informacje ustne lub pisemne; miejsca przechowywania lub opublikowania portretów i fotografii biografowanych postaci lub ich charakterystycznych dzieł - wszystko wg typowego opisu bibliograficznego


  7.  Pożądane jest podanie adresu kogoś z bliskiej żyjącej rodziny biografowanej postaci (np. wnuk), dla przesłania przez Redakcję SBTP tej osobie opublikowanego biogramu.

 

UWAGI

    przy wymienianiu miejscowości zagranicznych prosimy podawać jej nazwę i nazwę kraju (w jęz. polskim) i bliższą lokalizację, ew. odmienną nazwę współczesną; miejscowości w Polsce zlokalizować do szczebla dawnego powiatu, ziemi itp. (dać czytelnikowi możliwość odnalezienia) - przy nazwach firm i zakładów pracy, nauki itp. prosimy podawać pełną oficjalną nazwę - odpowiednią do czasu i faktu : dodawać również nazwy współczesne , jeśli odmienne biogram należy przekazać do Redakcji SBTP w 1 egz. o objętości ok 4-6 str.

                                                                                                                            Redakcja SBTP