Stowarzyszenia Naukowo-Techniczne zrzeszone w FSNT-NOT

Stowarzyszenie Elektryków Polskich

(SEP)

Stowarzyszenie Elektryków Polskich jest największą w Polsce pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej założoną w 1919 roku przez inżynierów - przedstawicieli przemysłu elektrotechnicznego. Stanowi dobrowolne zrzeszenie elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością.

Prezes:

dr hab. inż. Sławomir Cieślik

Sekretarz Generalny:

Andrzej Werkowski

www:

www.sep.com.pl

email:

sep@sep.com.pl

tel:

22 556 43 02 


Stowarzyszenie Inżynierówi Techników Górnictwa

( SITG )

Górnicza organizacja techniczna inżynierów powstała na przełomie XIX i XX wieku. To początek naszego Stowarzyszenia. Pierwsza połowa XX wieku to okres odrodzenia naszej państwowości oraz polskiego górnictwa, w którym Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa było elitarną organizacją, która wywarła niemały wpływ na losy tej branży.

Prezes:

Zbigniew Lubosik

Sekretarz Generalny:

Natalia Linder

www:

www.sitg.pl

email:

zg@sitg.pl

tel:

32 256 37 45 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

( SIMP )

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Prezes:

dr inż. Tomasz Chmielewski

Sekretarz Generalny:


www:

www.simp.pl

email:

simp@simp.pl

tel:

22 826 45 55 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Leśnictwa i Drzewnictwa

( SITTLiD )

Organizacja propagująca rozwój nowoczesnej myśli leśnej, zajmująca się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych swoich członków oraz popularyzowaniem w społeczeństwie wiedzy z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i ochrony środowiska.

Przewodniczący:

dr inż. Andrzej Kundzewicz

Sekretarz Generalny:

mgr inż. Anna Staniszewska

www:

www.sitlid.pl

email:

sitlid@ibles.waw.pl

tel:

22 827 02 87 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP

( SITK RP )

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, powołane w 1946 roku, nawiązywało do tradycji międzywojennych organizacji technicznych: Związku Polskich Inżynierów Kolejowych, Zrzeszenia Pracowników Administracji Technicznej PKP, Zrzeszenia Techników Kolejowych RP, Związku Inżynierów Drogowych RP, Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, Ligi Drogowej.

Prezes:

dr  inż. Jacek Paś

Sekretarz Generalny:

dr inż. Wawrzyniec Wychowański

www:

www.sitkrp.org.pl

email:

zarzad@sitkrp.org.pl

tel:

22 827 02 59 


Stowarzyszenie N-T Inżynierówi Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego

( SITPNiG )

SITPNiG jest największą polską organizacją naukowo-techniczną stanowiącą dobrowolne zrzeszenie specjalistów branży naftowej, gazowniczej i rafineryjnej. SITPNiG: posiada szerokie grono doświadczonych specjalistów; umożliwia podnoszenie kwalifikacji zawodowych; wspiera rozpowszechnianie wiedzy i osiągnięć technicznych poprzez wydawnictwa, konferencje, sympozja i szkolenia; wspiera młodzież w dążeniu do swojego rozwoju; ułatwia rozwijanie współpracy między firmami, integruje środowisko naftowców, gazowników i rafinerów. Stowarzyszenie jest współzałożycielem Fundacji Muzeum PNiG im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce.

Prezes:

prof. dr hab. inż. Rafał Wiśniowski

Sekretarz Generalny:

Janusz Pudło

www:

www.sitpnig.pl

email:

sitpnig@sitpnig.pl

tel:

12 421 32 47 


Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

( PZITB )

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, w skrócie PZITB, kontynuator Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych utworzonego 4 maja 1934 r., jest twórczym samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym zrzeszającym inżynierów i techników oraz studentów. Zajmuje się problematyką budowlaną oraz sprawami zawodowymi i społecznymi swoich członków.

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Maria Kaszyńska

Sekretarz Generalny:

Mieczysław Grodzki

www:

www.zgpzitb.org.pl

email:

biuro@zgpzitb.org.pl

tel:

22 826 86 34 


Stowarzyszenie Geodetów Polskich

( SGP )

Stowarzyszenie Geodetów Polskich (SGP) jest pozarządową, dobrowolną organizacją osób fizycznych będących geodetami na podstawie dyplomu ukończenia studiów geodezyjnych lub dyplomu technika-geodety. Podstawa prawna działalności Stowarzyszenia wynika z rejestracji przez sąd rejestrowy na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. SGP ma "Statut" uchwalony przez Zjazd Delegatów Stowarzyszenia oraz "Kodeks Etyki Zawodowej". Stowarzyszenie ma Oddziały organizowane przez grupy przynajmniej 100 członków. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Delegatów SGP odbywający się co 4 lata.

Prezes:

prof. PW dr hab. inż. Janusz Walo

Sekretarz Generalny:

Barbara Kosińska

www:

www.sgp.geodezja.org.pl/

email:

biuro@sgp.geodezja.org.pl

tel:

22 826 87 51 


Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych

( PZITS )

PZITS jest najstarszą, niezależną i dobrowolną organizacją naukowo-techniczną, skupiającą osoby fizyczne i prawne, zainteresowane działalnością zawodową i społeczną w dziedzinach: gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, technologii wody i ścieków, ogrzewnictwa, ciepłownictwa, wentylacji i klimatyzacji, oczyszczania miast i osiedli oraz gospodarki odpadami, balneotechniki, pralnictwa, techniki sanitarnej wsi, ochrony wód, powietrza atmosferycznego i powierzchni ziemi, urbanistyki podziemnej i dziedzin pokrewnych. Stowarzyszenie powstało w 1919 r. jako Zrzeszenie Gazowników Polskich, obejmując stopniowo coraz szersze grono specjalistów branży sanitarnej. Obecną nazwę Stowarzyszenia ustalono w 1957 r.

Prezes:

dr hab. inż. Anna Bogdan, prof. PW


Sekretarz Generalny:

Adrianna Chmura


www:

www.pzits.pl

email:

biuro@pzits.pl

tel:

22 826 28 94; 22 827 02 62 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego

( SITPCHEM )

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego jest stowarzyszeniem naukowo-technicznym z 90-letnią tradycją. Misją SITPChem jest propagowanie i upowszechnianie wiedzy inżynierskiej oraz patriotyzmu gospodarczego –z dbałością o wspólnotę interesów inżynierów i techników oraz Przemysłu Chemicznego. SITPChem posiada osobowość prawną.

Prezes:

mgr inż. Jerzy Klimczak

Sekretarz Generalny:

mgr inż. Stanisław Oczkowicz

www:

www.sitpchem.org.pl

email:

sekretariat@sitpchem.org.pl

tel:

22 826 78 96 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa

( SITP )

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa (SITP) jest organizacją naukowo-techniczną, która została utworzona w 1983 r. W tym samym roku została przyjęta jako członek zwyczajny do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT).

Prezes:

mgr inż. Krzysztof Dąbrowski

Sekretarz Generalny:

Ireneusz Kopczyński

www:

www.sitp.home.pl

email:

sitp@wa.home.pl

tel:

22 620 32 25 


Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Rolnictwa

( SITR )

Stowarzyszenie SITR jest największą organizacja przedstawicielską inżynierów i techników różnych specjalności w Polsce. Reprezentuje dzisiaj interesy całej społeczności specjalistów rolnych, a szczególnie pięciotysięcznej rzeszy członków działających aktywnie w wielu w oddziałach regionalnych. SITR jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, największej organizacji skupiającej polskie i polonijne środowisko inżynierskie.

Prezes:

Magdalena Borowiec-Wieczorek

Sekretarz:

Krystyna Snarska

www:

www.sitr.pl

email:

sitr@sitr.pl

tel:

22 827 02 53 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych

( SITMN )

Prezes:

dr inż. Barbara Juszczyk

Sekretarz Zarządu:

Agata Pierwoła

www:

http://www.sitmn.pl

email:

sitmn@sitmn.pl

tel:

32 238 04 60 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych

( SITWM )

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, w skrócie SITWM, jest organizacją naukowo-techniczną i zawodową zrzeszającą na zasadzie dobrowolności inżynierów i techników zainteresowanych gospodarowaniem wodą, problematyką budownictwa wodnego i inżynierii morskiej, melioracji, łąkarstwa, inżynierii sanitarnej wsi, ochrony środowiska oraz specjalistów innych dziedzin związanych z gospodarką wodną i kształtowaniem środowiska.

Prezes:

dr inż. Krzysztof Wrzosek

Sekretarz:

mgr inż. Adam Parzuchowski

www:

www.sitwm.pl

email:

sitwm@sitwm.pl

tel:

22 827 38 78 


Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego

( SITSpoż )

Stowarzyszenie Naukowo - Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego jest ogólnopolską organizacją społeczną, zarejestrowaną w 1946 roku, posiadającą osobowość prawną, zrzeszającą kadrę inżynieryjno - techniczną przetwórstwa rolno - spożywczego.

Prezes:

Marek Marzec


 

www:

www.sitspoz.pl

email:

biuro@sitspoz.pl

tel:

22 826 63 44


Stowarzyszenie Inżynierówi Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce

( SITPH )

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce (SITPH) zostało założone w 1892 roku. SITPH jest stowarzyszeniem naukowo - technicznym reprezentującym społeczność branży hutniczej, integrującym polskich techników i inżynierów, działającym na rzecz wzmocnienia roli środowiska technicznego jako współtwórcy postępu cywilizacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Jest członkiem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Siedzibą Stowarzyszenia są Katowice.

Prezes:

dr inż.Zbigniew Kalamat

 

www:

www.sitph.pl

email:

biuro@sitph.pl

tel:

607-818-097


Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

( SPWiR )

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym, prowadzącą działalność pożytku publicznego i stanowiącą dobrowolne, społeczne zrzeszenie wynalazców oraz twórców innowacji, projektów racjonalizatorskich i nowej techniki, a także osoby zaangażowane w rozwój twórczości wynalazczej. SPWiR jest organizacją non-profit.

Prezes:

prof. nadzw. dr hab. inż. Michał Szota

Sekretarz Generalny:

prof. nadzw. dr hab. Marcin Nabiałek

www:

www.polskiewynalazki.pl

email:

biurospwir@gmail.com

tel:

22 633 84 82


Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich

( STOP )

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich w skrócie STOP jest samodzielną organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menadżerskim, zrzeszającą na zasadzie dobrowolności członków indywidualnych w szczególności inżynierów, studentów i innych oraz członków wspierających w tym podmioty gospodarcze, których działalność związana jest z odlewnictwem, a w szczególności współpracujących z nim wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektowych, jednostek handlowych, usługowych i produkcyjnych działających na jego rzecz.

Prezes:

prof. dr hab. inż. Rafał Dańko

Sekretarz Generalny:

dr inż. Katarzyna Liszka

www:

www.stowarzyszenie-stop.pl

email:

zg@stowarzyszenie-stop.pl

tel:

12 261 82 51


Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych

( PSRiBS )

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych działa na terenie całej Polski i jest demokratycznym, samorządnym stowarzyszeniem naukowo-technicznym, które zrzesza rzeczoznawców i biegłych sądowych, jak również przedstawicieli zawodów pokrewnych oraz osoby ubiegające się o uzyskanie powyższych tytułów.

Prezes:

dr hab. inż. arch. Adam Baryłka

Sekretarz:

mgr inż. Tomasz Buczek

www:

www.psribs.pl

email:

psribs@psribs.pl

tel:

48 533 485 445 


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych

( SITPMB )

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Materiałów Budowlanych w skrócie SITPMB powstało w 1946 r. jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem inżynierów i techników wszystkich specjalności, oraz innych osób fizycznych i prawnych, działających w dziedzinie wytwarzania stosowania i rozpowszechniania materiałów budowlanych, szkła i ceramiki.

Prezes:

dr inż. arch. Adam Baryłka

Sekretarz Generalny:

Aleksandra Rychlik

www:

www.sitpmb.pl

email: sitpmb@sitpmb.pl

tel: 22 827 68 93 


Stowarzyszenie Włókienników Polskich

( SWP )

Stowarzyszenie Włókienników Polskich istnieje od 1924 r. i jest członkiem-założycielem Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT i członkiem Polskiego Komitetu Normalizacji. Systematycznie organizujemy seminaria naukowe i konferencje nt. nowości w przemyśle włókienniczym i skórzanym oraz nt. możliwości wdrażania innowacyjnych technologii i rozwiązań organizacyjnych. Nasi członkowie to wybitni przedstawiciele polskiej nauki, a także menedżerowie, właściciele i pracownicy firm przemysłu włókienniczego i skórzanego w Polsce. Od kilkudziesięciu lat prowadzimy kursy specjalistyczne nie tylko zawodowe, ale także kursy dla kadry kierowniczej - dla członków zarządów spółek prawa handlowe oraz dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego, przygotowujące do egzaminu państwowego w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Prezes:

Ireneusz  Chabrowski

Sekretarz Generalny:

Iwona Włodarczyk

www:

www.swp.prv.pl

email:

biuro@swplodz.pl

tel:

42 633 40 95 


Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości

( PSRWN )

Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości zwane dalej PSRWN, jest dobrowolną, samorządną, pozarządową organizacją społeczną rzeczoznawców majątkowych i kandydatów na rzeczoznawców majątkowych, działającą na podstawie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego i Statutu PSRWN.

Prezes:

prof. dr hab. inż. Krzysztof Lewandowski


www:

www.psrwn.pl

email:

zarzad.glowny@psrwn.pl

tel:

22 828 64 54


Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa

( SITO )

Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa SITO wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń 21 października 1958 roku pod numerem 662, a w lutym 1960 roku przyjęte zostało w szeregi Naczelnej Organizacji Technicznej. Zrzeszeni w Stowarzyszeniu rzeczoznawcy wykonują liczne ekspertyzy, projekty i oceny w zakresie wszystkich specjalności ogrodniczych.

Prezes:

mgr inż. Elżbieta Kosydar


Sekretarz Generalny:

Iwona Brankiewicz

www:

www.notsito.org.pl

email:

biuro@notsito.org.pl

tel:

606 429 997


Stowarzyszenie Techników Cukrowników

( STC )

Stowarzyszenie Techników Cukrowników , powołane w 1919 roku, zwane w skrócie STC jest dobrowolnym zrzeszeniem naukowo technicznym inżynierów i techników zatrudnionych w przemyśle cukrowniczym, bądź w instytucjach współpracujących z przemysłem cukrowniczym.

Prezes:

dr inż. Maciej Wojtczak

Sekretarz Generalny:

mgr inż. Krystyna Wasińska

www:

www.stc.pl

email:

biurostc@stc.pl

tel:

22 826 98 27 


Stowarzyszenie Wspierania Techniki Polskiej

( SWTP )

Prezes:

mgr inż. Kamil Wójcik

Sekretarz:

Tomasz Krawczyk

 

www:

www.swtp.pl

email:

biuro@swtp.pl

tel:

22 250 22 01


Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów

( PZSWiR )

Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów jest zarejestrowaną, ogólnokrajową federacją stowarzyszeń naukowych i naukowo - technicznych, posiadających pełną osobowość prawną i finansową. PZSWiR wraz z Regionalnymi Klubami Techniki i Racjonalizacji prowadzi aktywna działalność na rzecz wynalazczości od ponad 50 lat.

Prezydent:

mgr Zbigniew Matuszczak

Sekretarz Generalny:

Tomasz Pilarski

www:

www.pzswir.pl

email:

pzswir@interia.pl

tel:

22 827 36 10


Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej

( PTIE )

Prezes:

prof. dr hab. inż. Joanna Kostecka

Sekretarz Generalny:

dr Grzegorz Kusza

www:

 

email:

bes@bio-ecology.pl

tel:

22 647 39 45 


Stowarzyszenie Papierników Polskich

( SPP )

Stowarzyszenie Papierników Polskich jest organizacją o charakterze naukowo-technicznym i menedżerskim, skupiającą członków indywidualnych oraz podmioty gospodarcze, których działalność jest związana z papiernictwem i dziedzinami pokrewnymi.

Prezes:

Aneta Muskała


Dyrektor Generalny:

Janusz Turski


Dyrektor Biura:

Katarzyna Godlewska

www:

www.spp.pl

email:

info@spp.pl

tel:

42 632 43 65 


Towarzystwo Kultury i Historii Techniki

( TKiHT )


Prezes:

mgr Bronisław Hynowski

Sekretarz:

mgr Janusz Kowalski

email:

janusz.kowalski@not.org.pl

tel:

22 250 22 14


Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii
The Institution of Polish Engineers in Great Britain

( STPwWB )

Stowarzyszenie Techników Polskich w Wielkiej Brytanii zostało założone w 1940 roku w Londynie przez polskich inżynierów, którzy po wybuchu II Wojny Światowej znaleźli się w Wielkiej Brytanii. Pierwsze Walne Zebranie 7 września 1940 zatwierdziło nazwę stowarzyszenia i uchwaliło statut. Określonie wówczas cele działalności stowarzyszenia pozostają praktycznie niezmienne do dzisiaj i są zdefiniowane w misji STP.

Prezes:

dr inż. Marian Zastawny

Sekretarz Generalny:

Mirosława Michniewicz

www:

www.stpuk.org

email:

office@stpuk.org

tel:

+44 20-841-1940 Polskie Stowarzyszenie Upowszechniania Komputerowych Systemów Inżynierskich

( ProCAx )

Głównym celem stowarzyszenia będzie koordynowanie działań na rzecz upowszechniania komputerowych systemów inżynierskich na trzech poziomach: w uczelni wyższej, w szkole średniej oraz w tzw. kształceniu ustawicznym. Różne formy kształcenia ustawicznego winny być intensywnie kierowane do licznej grupy inżynierów i techników, którzy nie mieli wcześniej możliwości zetknięcia się z komputerowym wspomaganiem prac inżynierskich oraz do tych, którzy chcą podnosić swoje kwalifikacje z tego zakresu.

Prezes:

dr hab. inż. Włodzimierz ADAMSKI

Sekretarz Generalny:

mgr inż. Ryszard Markiewicz

www:

www.procax.org.pl

email:

w_adamski@poczta.onet.pl

tel:

22 848 36 71 


Polskie Towarzystwo Chirurgów Drzew

( PTChD )

PTCHD to organizacja skupiająca ludzi, którym nie jest obcy los drzew. Zrzesza specjalistów zajmujących się zawodowo problematyką ratowania i ochrony drzew ozdobnych. Zajmuje się kształtowaniem etyki zawodowej i dba o wysoki poziom kwalifikacji jej członków.

Prezes:

Jerzy Gągorowski

Sekretarz Generalny:

Katarzyna Abramowicz

www:

www.ptchd.org.pl

email:

poczta@ptchd.org.pl

tel:

602 214 983


Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone 

( PSDZ )

Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone (PSDZ) jest specjalistycznym, ekologicznym, stowarzyszeniem naukowo – technicznym (non profit) wspomagającym wdrażanie dachów zielonymi i żyjących ścian, w praktyce inżynierskiej jak też gospodarczej. Posiada osobowość prawną. Jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Terenem działania PSDZ jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, jednak dla realizacji celów statutowych może prowadzić działania na terenie innych państw. Od 2009 roku PSDZ jest jedynym branżowym reprezentantem Polski w Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Dachów Zielonych (ang. European Federation of Green Roof Associations – EFB ), a od 2010 roku również członkiem nadzwyczajnym Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.

Prezes:

dr Marta Weber-Siwirska 

Sekretarz:

Monika Mazur

www:

www.psdz.pl

email:

info@psdz.pl

tel:

+48 512 200 212


Stowarzyszenie Polskich Chemików Kolorystów

Pierwsze zamierzenia organizacyjne kolorystów polskich sięgają początków XX w. W dniu 5 maja 1910 r. odbyło się posiedzenie zwołane przez Koło Chemików Stowarzyszenia Techników w Warszawie z udziałem licznych kolorystów, przeważnie z Łodzi. Zamierzano powołać Związek Kolorystów Polskich w ramach Stowarzyszenia Techników. Zamierzenia te nie zostały zrealizowane.

Prezes:

Anetta Walawska

Sekretarz Generalny:

Zdzisław Mroziński

www:

www.kolorysci.org.pl

email:

kolorysci@kolorysci.org.pl

tel:

42 632 89 67


Ogólnopolskie Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem

( POLALARM )

Prezes:

mgr Adam Tatarowski

Sekretarz Generalny:

mgr inż. Czesław Woroszyło

www:

www.polalarm.org

email:

polalarm@polalarm.com.pl

tel:

503 828 424


Towarzystwo Konsultantów Polskich

( TKP )

Początki Towarzystwa sięgają roku 1914, kiedy to grupa polskich inżynierów, z Prof. M. Pożaryskim oraz Inż. K. Gnoińskim na czele, utworzyła Koło Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (KIDIR) działające do rozpoczęcia wojny w 1939 r. Polacy należeli do organizatorów kongresu założycielskiego FIDIC, Światowej Organizacji Niezależnych Konsultantów, założonej w roku 1913 w Gent (Belgia). W 1981 roku Dr inż. S. Czarnowski zainicjował kontynuację Stowarzyszenia i zarejestrował ją w UM Warszawa; jako pierwszą organizację konsultingową w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Oddziały TKP musiały dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych. Obecnie kontynuują swoją działalność i konkurują z zagranicznymi firmami konsultingowymi, służąc alternatywnym doradztwem, zarówno dla instytucji państwowych i komunalnych, jak i firm prywatnych. Działalność konsultingowa TKP ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje ona dziedziny występujące w gospodarce narodowej i życiu społecznym, to jest: (I) dyscypliny techniczne (budownictwo wodne, lądowe i podziemnego, inżynieria komunalna, przemysłowa; eksploatacja złóż surowców, przetwórstwo surowców mineralnych; gospodarka źródłami energii odnawialnej i nieodnawialnej, wytwarzanie, przetwarzanie, przesył, dystrybucja i użytkowanie paliw i energii oraz eksploatacja infrastruktury energetycznej; ekologia, ochrona i rewaloryzacja wód, terenów rolnych i leśnych, zurbanizowanych, przemysłowych; zagospodarowanie odpadów; i inne branże z zakresu mechaniki, chemii, informatyki, elektroniki, etc.); (II) dyscypliny wiedzy i działalności, obejmujące problematykę badawczą, wdrożeniową, projektową i dokumentacyjną (związaną z wdrażaniem technologii), prawno-ekonomiczną, marketingowo-handlową i organizacyjno-techniczną związaną z działalnością gospodarczą, inwestycyjną i produkcyjno-eksploatacyjną, w tym systemy zarządzania jakością w jednostkach gospodarczych oraz instytucjach, organizacja wydawnictw, szkoleń i konferencji N-T.

Prezes:

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk

Sekretarz:

dr inż. Piotr Kubski

www:

http://tkp-konsulting.pl

email:

tkp@konsulting.gda.pl

tel:

58 551 69 24


Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji

Stowarzyszenie Polski Ruch CP działa na rzecz ochrony środowiska w przedsiębiorstwach i innych organizacjach, m.in. wdrażając w nich strategię Czystszej Produkcji ONZ , w ramach Akademii Czystszej Produkcji. Podejmuje działania informacyjne, edukacyjne, szkoleniowe, wydawnicze (czasopismo „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie”). Prowadzi rejestry odpowiedzialnych firm, w tym Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

Prezes:

Michał Jan Cichy

Sekretarz Generalny:

Krystyna Lenarczyk

www:

www.czystszaprodukcja.pl

email:

biuro@czystszaprodukcja.pl

tel:

32 256 55 07 


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Badań Technicznych i Atestacji

( TEST-Q )

Prezes:

dr inż. Marek Jewtuch

Sekretarz:

mgr Andrzej Kiszczak

www: 

www.eltest.com.pl

email:

sekretariat@eltest.com.pl

tel:

22 619 39 66 


Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział Mississauga, zaprasza na prezentację Renaty Lach, absolwentki AGH, która od 16 lat pracuje w dziale informatycznym w przemyśle farmaceutycznym, a od 10 lat zajmuje się wirusami komputerowymi.

Prezes:

Kazimierz Babiarz

Sekretarz Generalny:

inż. Janusz Majerski

www:

www.polisheng.ca

email:

bMajerski@sympatico.ca

tel:

(416) 977 77 23 


Polskie Towarzystwo Akustyczne

(PTA)

Polskie Towarzystwo Akustyczne jest stowarzyszeniem naukowym osób zajmujących się akustyką jako międzydyscyplinarną dziedziną nauki, łączącą między innymi fizykę, matematykę, technikę, medycynę. Stowarzyszenie zostało założone w 1963 roku. W roku 2023 będzie obchodziło 60. rocznicę powstania. Siedziba Towarzystwa znajduje się w Poznaniu. PTA składa się z siedmiu Oddziałów, których siedzibami są: Gdańsk, Gliwice, Kraków, Poznań, Rzeszów, Warszawa, Wrocław. Najwyższą władzą PTA jest Zjazd Delegatów. Naczelnym organem realizującym cele statutowe stowarzyszenia i reprezentującym PTA na zewnątrz jest Zarząd Główny.

Przewodniczący:

prof. dr hab. inż. Jerzy Wiciak

Sekretarz Generalny:

mgr inż. Jerzy Maciejczyk

www:

https://acoustics.org.pl/


e-mail:

sekretariat@acoustics.org.pl