Zarząd Główny zamierza zacieśnić współpracę z makroregionami w celu wspólnej realizacji programu przez działające na danym terenie TJO, partnerską współpracę z samorządami zawodowymi, terytorialnymi i przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi działającymi w obszarze nauki, techniki i gospodarki, stowarzyszeniami i towarzystwami naukowo-technicznymi m.in. Towarzystwem Naukowym Organizacji i Kierownictwa, Polskim Towarzystwem Ekonomicznym, Polskim Towarzystwem Informatycznym, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, Fundacją im. Tadeusza Marka oraz Akademią Inżynierską w Polsce.


Dla FSNT-NOT bardzo ważna będzie również współpraca z Prezydentem RP, parlamentem, rządem i poszczególnymi resortami, w tym zwłaszcza z Ministerstwem Edukacji i Nauki oraz Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii. Konieczne będzie także zintensyfikowanie udziału w pracach komisji parlamentarnych, a także wyjście NOT z ofertą programową do społeczeństwa, lepsze wykorzystanie sieci Terenowych Jednostek Organizacyjnych i Domów Technika NOT.


Wiele propozycji dotyczy też młodego pokolenia. Jest to m.in. powołanie Klubów Młodego Inżyniera w Domach Technika, organizowanie co dwa lata Forum Młodego Inżyniera, szersze zainteresowanie młodzieży naukami ścisłymi, kontynuacja OWT i konkursu Młody Innowator oraz konkursu na zaprojektowanie gry planszowej i gry komputerowej poświęconych wybitnym polskim twórcom techniki.


Kontynuowane będą także działania na rzecz nauki, techniki i gospodarki. Należy do nich: organizacja Kongresów Techników Polskich, konferencji, seminariów o tematyce poświęconej innowacyjności, nowym technologiom, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, zrównoważonemu rozwojowi. Zarząd zmierza do utworzenia eksperckiego lobby inżynierskiego z wykorzystaniem inżynierów którzy otrzymali tytuł Eksperta NOT do opracowywania opinii projektów legislacyjnych, aplikowania o granty w obszarze wspierania przedsiębiorczości.


Przewidziana jest także aktywna współpraca z uczelniami, w tym z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) i Konferencją Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), a także z Radą Główną Instytutów Badawczych. Kontynuowana będzie współpraca międzynarodowa z organizacjami WFEO i FEANI oraz stowarzyszeniami polonijnymi. Konieczne jest usprawnienie polityki ekonomicznej Federacji oraz rozwijanie nowych form komercyjnych w celu pozyskiwania środków na działalność statutową.

Program został przyjęty przez Radę Krajową FSNT-NOT 24 stycznia 2022 r.