Aby sprostać wymaganiom czwartej rewolucji przemysłowej,
konieczne jest zagwarantowanie odpowiedniego kapitału ludzkiego
– specjalistów posiadających nowe kwalifikacje i umiejętności.
Niezdefiniowane  jeszcze dzisiaj obszary, będą wymagały nowych kompetencji
i nowych specjalistów. Tempo tego procesu już powoli odczuwamy, dlatego konieczne
będą kolejne zmiany zawodu, przekwalifikowania, specjalistyczne
kształcenie ustawiczne związane poznawaniem  i wykorzystaniem
nowych technologii. Wszystko to sprawia, że edukacja i kształcenie kadr
 dla Przemysłu 4.0 i rynku usług  odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu społeczeństwa
 do działania w obliczu  nadchodzącej czwartej rewolucji przemysłowej.
Głównym celem konferencji jest eksponowanie  potrzeb nowoczesnego przemysłu
i usług w zakresie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji absolwentów szkół zawodowych
oraz  prezentacja aktualnych i perspektywicznych działań
Naczelnej Organizacji Technicznej i Związku Rzemiosła Polskiego
a także partnerów konferencji na rzecz wspierania kształcenia zawodowego.
Konferencja to okazja do wymiany poglądów i oczekiwań różnych środowisk
związanych z kształceniem zawodowym.

VII Konferencja z cyklu „Łączy nas kształcenie zawodowe”
organizowana jest wspólnie przez
Naczelną Organizację Techniczną i  Związek Rzemiosła Polskiego
z udziałem  partnerów:
- Związkiem Zakładów Doskonalenia Zawodowego
- Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji
- Polską Izbą Motoryzacji
jest przedsięwzięciem wspierającym dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb
rynku pracy oraz podwyższania poziomu kształcenia zawodowego


Szczegółowe informacje:

Anna Kowalska

anna.kowalska@not.org.pl