W 2010 r., po kilkuletniej przerwie Rada Krajowa FSNT-NOT wznowiła ogólnopolski Konkurs Mistrz Techniki FSNT-NOT. Konkurs ma dużą tradycję, był i jest ważnym elementem promocji polskich inżynierów oraz ich dorobku.

Celem Konkurs jest inspirowanie zespołów i osób do podejmowania innowacyjnych przedsięwzięć, wyróżnianie i promowanie twórców wdrożonych, innowacyjnych rozwiązań i przedsięwzięć technicznych oraz promocja i utrwalanie dorobku twórców techniki.

Do udziału w Konkursie mogą zostać zgłoszone innowacyjne rozwiązania techniczne i organizacyjne wdrożone w ostatnich latach, dotyczące m.in.: konstrukcji maszyn, urządzeń i aparatów, procesów technologicznych i metod wytwarzania, systemów i procesów technologicznych uwzględniających oszczędności w zużyciu materiałów i energii, ochrony środowiska oraz ergonomii i bezpieczeństwa pracy.

Za osiągnięcia uważa się nowatorskie rozwiązania, a w szczególności chronione prawnie przez Urząd Patentowy (wynalazki, wzory użytkowe lub wzory przemysłowe itp.). Autorami prac mogą być zespoły autorskie lub osoby fizyczne reprezentujące przedsiębiorstwa, zakłady projektowe, uczelnie lub jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje oraz organizacje pozarządowe.

Dokumentacja zgłoszonej pracy powinna zawierać zgłoszenie, opis rozwiązania, rysunki i fotografie, kopie patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe i wzory przemysłowe lub dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego, jeżeli rozwiązanie było zgłaszane do Urzędu Patentowego. Także uzasadnienie na czym polega innowacyjność i nowoczesność proponowanego rozwiązania, opinie branżowych rzeczoznawców, recenzentów, biegłych, itp., datę i miejsce wdrożenia, wykaz uzyskanych efektów ekonomicznych i ekologicznych – potwierdzonych przez stosującego, określenie zakresu treści informacji na temat zgłoszonego opracowania, którą organizator może podać do publicznej wiadomości oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zespołu autorskiego.

Zgłoszenia do konkursu dokonują terenowe jednostki organizacyjne NOT, które przeprowadzają eliminacje wojewódzkie lub regionalne na podstawie odrębnego regulaminu.

Ogólnopolska Komisja Konkursowa, po zapoznaniu się z pracami i opiniami ekspertów, przyznaje prestiżowy tytuł oraz wyróżnienia - Mistrz Techniki FSNT-NOT. Zarządy TJO przyznają nagrody regionalne –  „Mistrz Techniki” danego regionu.

Aktualnie trwa siódma edycja Konkursu, który odbywa się co dwa lata i jest realizowany dwuetapowo:
I etap – eliminacje przeprowadzane przez Zarządy Terenowych Jednostek Organizacyjnych NOT;
II etap – finał organizowany przez Zarząd Główny FSNT-NOT.

Zgłoszenia kandydatów do ogólnopolskiego etapu konkursu „Mistrz Techniki FSNT-NOT 2023/2024” będą przyjmowane do 15 maja 2024 r.

Organizatorzy spodziewają się, że podobnie jak w latach poprzednich do Konkursu zostaną zgłoszone oryginalne i przynoszące wymierną jakość rozwiązania. Liczymy na przeprowadzenie przez Terenowe Jednostki Organizacyjne FSNT-NOT eliminacji regionalnych. Oczekujemy, że poszczególne TJO lub ich grupa, zorganizują I etap konkursu, tzn. w drodze eliminacji regionalnych wyłoni kandydatów do ogólnopolskiego etapu i zgłosi do Ogólnopolskiej Komisji Konkursowej najbardziej innowacyjne rozwiązania i przedsięwzięcia techniczne ze swojego terenu.

W załączeniu:
regulamin Konkursu MISTRZ TECHNIKI
formularz zgłoszenia