Przyjęcie sprawozdania Zarządu Głównego FSNT-NOT za 2021 r., zatwierdzenie łącznego sprawozdania finansowego Zarządu Głównego FSNT-NOT, Centrum Innowacji NOT, Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie, a także sprawozdania z działalności Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT i jej oceny ZG FSNT-NOT to najważniejsze decyzje, podjęte w formie uchwały przez obradującą w Warszawskim Domu Technika NOT Radę Krajową FSNT-NOT (26.09.2022).


Posiedzenie prowadziło Prezydium Rady wybrane na 2022 r. w składzie kol. kol. Sławomir Pataj (STOP) i Adam Rylski (delegat woj. łódzkiego). Posiedzenie rozpoczęto od wspomnienia kol. Jarosława Palenika, przedwcześnie zmarłego wieloletniego przewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT, wygłoszonego przez prezes Ewę Mańkiewicz-Cudny.


Uroczystym punktem programu było wręczenie tytułu Eksperta NOT członkom Stowarzyszeń NT przyznanych decyzją ZG FSNT-NOT w IV edycji. Była to kolejna grupa odbierających tytuły w tej edycji. Pierwsza odebrała je podczas V ŚZIP / XXVII KTP w czerwcu br. w Gliwicach.
Ważnym punktem posiedzenia Rady było przyjęcie Polskiego Towarzystwa Akustycznego w poczet członków zwyczajnych Federacji SNT-NOT.


W części roboczej Rada Krajowa dokonała wyboru składu Prezydium Rady Krajowej na 2023 r. powierzając funkcję przewodniczącego kol Jerzemu Klimczakowi (SITPChem), a wiceprzewodniczących kol. Andrzejowi Głębowskiemu (SPP) i Andrzejowi M. Kucharskiemu (delegat woj. małopolskiego).
Rada dokonała zmian w Statucie FSNT-NOT dostosowując go do aktualnej sytuacji, m.in. dostosowując do forma pracy zdalnej oraz rozszerzając o prowadzenie działalności aktywizującej społecznie seniorów, a także działalność wychowawczą z dziećmi i młodzieżą. W imieniu Zarządu Głównego zmiany zaproponował Kamil Wójcik – Wiceprezes FSNT-NOT.


Rada dokonała też wyboru uzupełniającego do Głównej Komisji Rewizyjnej FSNT-NOT w kadencji 2021-2025. Funkcję Przewodniczącej, po zmarłym kol. J. Paleniku, powierzono kol. Danucie Kilian (SPWiR), a na członka GKR wybrano kol. Marka Potrzebowskiego (SIMP, TJO w Piotrkowie Trybunalskim).


Następnie prezes E. Mańkiewicz-Cudny przekazała informację o pracach Zarządu Głównego od ostatniego posiedzenia RK (24.01.2022 r.). Informacji pani Prezes towarzyszyła prezentacja, natomiast w swoje wypowiedzi skoncentrowała się na trzech najważniejszych wydarzeniach z bieżącego roku: V Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich oraz XXVII Kongresie Techników Polskich, którego współgospodarzem była Politechnika Śląska (Gliwice 23-25.06.2022). Hasło przewodnie obu wydarzeń – inżynierowie dla zdrowej planety” - nawiązywało do najważniejszych problemów  z jakimi boryka się nasza planeta i jej mieszkańcy; o zakończonym z sukcesem projekcie gry planszowej pn. „Inżynierowie dla Niepodległej” oraz o podsumowanym na Zjeździe w Gliwicach konkursie Mistrz Techniki NOT.


Najważniejszymi punktami porządku dziennego posiedzenia były sprawozdania z działalności FSNT-NOT za 2021 r.. Sprawozdanie merytoryczne zreferowała prezes E. Mańkiewicz-Cudny, która podkreśliła iż mimo drugiego roku pandemii działalność FSNT-NOT, jej władz, Stowarzyszeń NT i większości Terenowych Jednostek Organizacyjnych była kontynuowana.


Szczegółowe sprawozdanie finansowe omówił Mariusz Płaczkiewicz – Dyrektor Generalny FSNT-NOT, a ocenę działalności Zarządu Głównego oraz sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej za 2021 r. – Danuta Kieljan, jeszcze jako  wiceprzewodnicząca GKR FSNT-NOT.


Praktycznie bez dyskusji delegaci w tajnym głosowaniu imiennym udzielili za 2021 r. absolutorium członkom Zarządu Głównego FSNT-NOT.