wyrażają podziw i uznanie dla wkładu inżynierów oraz środowisk technicznych w dzieło uzyskania niepodległości i budowy państwowości Rzeczpospolitej.


Wybitne osiągnięcia inżynierów, w tym światowe wynalazki i innowacje, odbudowa po zniszczeniach wojennych i budowa gospodarki kraju, a także stworzenie i rozwój edukacji technicznej, w tym szkolnictwa politechnicznego i wychowanie pokoleń inżynierów, stanowiły fundamentalne filary budowy Ojczyzny w dziele 100-lecia. Są one obecnie i w przyszłości gwarancja jej dalszego rozwoju.


Za główny motyw obrad przyjęto hasło Inżynier Przyszłości,  uznając za kluczowy problem roli inżyniera w budowaniu przyszłości kraju i świata. Na Zjeździe, w panelach dyskusyjnych, analizowano wyzwania stojące przez inżynierami przyszłości w obliczu czwartej i kolejnych rewolucji cywilizacyjnych, związanych z powszechną cyfryzacją, przemianami Industry 4.0, sztuczną inteligencją, zagrożeniami energetycznymi, klimatycznymi oraz surowcowymi.


Przedstawiciele środowisk inżynierskich, w tym naukowcy, przedsiębiorcy oraz działacze organizacji naukowo-technicznych z kraju i z zagranicy, wyrażają wolę i konieczność wspólnych działań w kierunku kształtowania i wychowania przyszłych pokoleń inżynierów, zaczynając edukację techniczną od najmłodszych lat.


Zebrani uznają za szczególnie ważne:
  • wspólną pracę w odniesieniu nad formą i treścią programów kształcenia inżynierów na wyższych uczelniach z wykorzystaniem specjalistów, naukowców i inżynierów z praktyką przemysłową z kraju i zagranicy
  • znaczniejsze wykorzystanie potencjału inżynierów i przedstawicieli środowisk naukowo-technicznych w polityce społeczno-gospodarczej kraju wzorem II Rzeczpospolitej
  • konieczność kompleksowego kształcenia inżynierów przyszłości celem nie tylko nabycia wiedzy specjalistycznej, ale także uzyskania umiejętności „miękkich”, aktywnych postaw humanistycznych i społecznych, umiejętności dialogu i posiadania potrzeby ciągłego podnoszenia kwalifikacji
  • stworzenie w Polsce  warunków organizacyjno-prawnych do znaczącego uczestnictwa polskiej nauki,  techniki i gospodarki w globalnym rozwoju cywilizacyjnym
  • racjonalne rozwijanie i wykorzystanie systemów sztucznej inteligencji z uwzględnieniem zagrożeń cywilizacyjnych i społecznych
  • wykorzystanie zasobów intelektualnych i doświadczenia pozarządowych organizacji naukowo-technicznych i gospodarczych z kraju i zagranicy
  • kontynuację Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich razem z Kongresami Techników Polskich jako ważnego forum spotkań i dyskusji integrujących środowiska techniczne z kraju i zagranicy.