FSNT-NOT należy do FEANI (Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów) od 1992 r. FEANI zrzesza organizacje inżynierskie z 31 krajów europejskich i posiada status konsultatywny UNESCO, UNIDO i Rady Europy. W obradach w Rejkiawiku wziął udział Kamil Wójcik – wiceprezes FSNT-NOT.

Podczas obrad dyskutowano nad tematami zwiększenia efektów wynikających z zaangażowania FEANI w szeroko rozumiane zachęcanie społeczeństwa technologią (STEM - science, technology, engineering and mathematics) oraz zrównoważonego rozwoju – działań, jakie należy podjąć, aby zapewnić rozwój człowieka w harmonii ze środowiskiem.

W trakcie spotkania utworzono grupy robocze, których zadaniem było wskazanie działań, jakie musi podjąć FEANI, aby mogła uczestniczyć efektywnie w procesie STEM. Wynikiem pracy zespołów była rekomendacja utworzenia w FEANI zestawu narzędzi elektronicznych ułatwiających komunikację i usprawniających działanie organizacji. Sekretarz Generalny FEANI w podsumowaniu dyskusji wskazał, że zarząd został zapoznany z problematyką w trakcie spotkania z przedstawicielem Polski, które miało miejsce 4 tygodnie wcześniej i wskazał, że Polska jest gotowa do zaangażowania się w realizację przedsięwzięcia.

W dyskusji dotyczącej zrównoważonego rozwoju wskazano, że niezbędne jest zaangażowanie w edukację wczesnoszkolną. Przez zabawę należy uświadamiać dzieci we wczesnym etapie rozwoju (5+) na temat zagrożeń związanych z brakiem harmonijnego rozwoju człowieka i zagrożeń dla środowiska. Uznano, że istotną wartością dodaną będzie stworzenie zasobu i udostępnienie społeczeństwu na zasadzie "otwartego dostępu", w którym będą podejmowane tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju. Znajdą się tam dokumenty przeznaczone dla najmłodszych (5+) jak i dorosłych.

Podczas Zgromadzenia został przedstawiony raport zespołu EMC dotyczący zmian w produktach: Tytuł EUR ING oraz Karta Zawodowa Inżyniera. Zespół EMC wycofał wcześniejszą rekomendację integracji produktów i Walne Zgromadzenie zagłosowało za pozostawieniem rozdziału pomiędzy produktami i skupienie się na pracy nad tytułem EUR ING. Zespół EMC nie otrzymał zgody na realizację prac mających na celu jakąkolwiek modyfikację Karty Zawodowej Inżyniera, co można odczytać, jako powolne wycofywanie się FEANI z promocji tego produktu. Pozostałe szczegóły dotyczące tematyki podejmowanej przez General Assembly zawarte zostaną w protokole, który zostanie udostępniony na stronie internetowej FEANI w zasobach udostępnionych dla uprawnionych (członków FEANI).

FEANI współpracuje ściśle z Komisją Europejską w sprawach zawodu inżyniera oraz uznawania dyplomów wyższych uczelni technicznych dla celów akademickich i zawodowych. Od 1987 r. FEANI nadaje zawodowy tytuł „Inżynier Europejski (EurIng) oparty na Centralnym Rejestrze FEANI zawierającym wykaz i system akredytacji wyższych uczelni technicznych w krajach członkowskich. Tytuł ten ma blisko 31 tysięcy inżynierów w całej Europie. Polski Komitet ds. Rejestru FEANI działający przy Biurze Zarządu Głównego weryfikuje i opiniuje wnioski osób ubiegających się o tytuł EurIng.