W STATUCIE FSNT-NOT ZAPISANO:

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna jest dobrowolnym związkiem stowarzyszeń o charakterze naukowo-technicznym. Nawiązując do  sięgającej XIX wieku tradycji polskich stowarzyszeń technicznych, tworzonych w kraju i na emigracji w celu wspierania patriotycznych dążeń Polaków i uczestnictwa w budowie fundamentów gospodarczej pomyślności Polski po jej odrodzeniu, działa obecnie na rzecz dalszego cywilizacyjnego rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej wspierając twórczy wysiłek polskich inżynierów i techników.

FSNT-NOT aktywnie uczestniczy w międzynarodowych wspólnotach i organizacjach inżynierskich.
Jest polskim członkiem Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Inżynierów (FEANI) i Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich (WFEO), reprezentując polskie środowisko techniczne.
Rozwija współpracę z polonijnymi Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi, integrując polską społeczność techniczną w kraju i poza jego granicami.

Idea zrzeszania się polskich inżynierów sięga XIX wieku (Towarzystwo Politechniczne Polskie 1835).
Dzieje ruchu stowarzyszeń naukowo-technicznych w czasach zaborów, II RP oraz po II wojnie światowej pokazują jak wielki był i jest wkład polskich twórców techniki zarówno w dorobek kultury materialnej jak i rozwój cywilizacyjno-gospodarczy kraju.

DZIŚ FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH NOT TO:

  • 39 Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zrzeszających blisko 100 tys. członków
  • 45 Terenowych Jednostek Organizacyjnych (TJO) FSNT-NOT skupiających oddziały Stowarzyszeń NT sfederowanych w NOT.
  • 39 Domów Technika, w tym dwa zbudowane na początku XX wieku ze składek inżynierów (Warszawski Dom Technika – 1905 i Krakowski Dom Technika – 1906)

FEDERACJA STOWARZYSZEŃ NAUKOWYCH NOT:

  • Wydaje Kartę Zawodową Inżyniera (Engineering Card). Karta Zawodowa Inżyniera potwierdza kwalifikacje i umiejętności w zakresie przyznanym przez FEANI, w celu podnoszenia poziomu zawodowego polskich inżynierów i ułatwiania ich mobilności.
  • Upowszechnia w polskim środowisku technicznym tytuł Inżyniera Europejskiego (EUR ING) oraz weryfikuje i opiniuje wnioski o nadanie tego tytułu kierowane do FEANI przez czynnych zawodowo inżynierów zamieszkałych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
  • FSNT-NOT działa na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach.