1. ORGANIZATOR KONKURSU

- Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
- Towarzystwo Kultury Technicznej

2. SKŁAD KOMISJI

I STOPIEŃ - ELIMINACJE SZKOLNE – nauczyciele i uczniowie danej szkoły
II STOPIEŃ - ELIMINACJE OKRĘGOWE – członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej - przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Kuratoriów i FSNT NOT
III STOPIEŃ - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE – przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Kuratoriów, FSNT-NOT, Towarzystwa Kultury Technicznej.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs skierowany jest do uczniów II i III etapu edukacji.
Udział zespołów uczniowskich w konkursie polega na:
- poszukiwaniu pomysłów – co można zmienić, udoskonalić, wymyślić, aby żyło nam się bezpieczniej, wygodniej, ładniej,
- zbieraniu informacji – jak można to zrobić, z jakiego materiału, jakimi narzędziami, w jakiej kolejności,
- wykonaniu określonego projektu, przedmiotu, modelu lub makiety,
- prezentacji swojej pracy na forum klasy lub szkoły.

4. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Bez ograniczeń – bez względu na zakres posiadanej przez ucznia wiedzy, konkurs ma następujące cele:

5. CEL KONKURSU

• kształtowanie umiejętności wykorzystania wiedzy w praktyce,
• rozwój pomysłowości i zaradności,
• rozbudzanie wiary we własne możliwości, nieodzownej w dorosłym życiu, np. wobec konieczności przekwalifikowania się,
• rozwój wyobraźni, spostrzegawczości,
• rozpoznawanie potrzeb rynku (nowe produkty, usługi),

6. HARMONOGRAM KONKURSU

I STOPIEŃ - ELIMINACJE SZKOLNE - do 1 marca 2009

Najlepszą pracę wybierają uczniowie i nauczyciele danej szkoły. Na szczeblu szkolnym dodatkowo należy wziąć również pod uwagę efektywną i twórczą pracę zespołową uczniów. Wybraną w szkole pracę należy dostarczyć (drogą pocztową lub osobiście) do działającego na danym terenie Domu Technika - do 10 marca.

II STOPIEŃ - ELIMINACJE OKRĘGOWE - do 30 marca 2009

Wyboru najlepszych prac dokonają członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej - przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Kuratoriów i FSNT-NOT.

III STOPIEŃ - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE - do 15 maja 2009

Wybrane w drugim etapie prace zostaną przekazane do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie. Wyboru najlepszych prac dokonają przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej (patrona konkursu oraz innych organizacji i instytucji oświatowych), Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Kuratoriów, FSNT-NOT oraz członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej.
Na uroczysty finał konkursu zaproszeni zostaną autorzy najciekawszych prac.

Powiadomienie TJO o wynikach konkursu – do 31 maja 2009.

7. KRYTERIA - JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ PRACA


Proponowana innowacja powinna być przedstawiona w formie rysunków, zdjęć i opisu. O ile to możliwe, należy dołączyć model lub prototyp produktu, który powinien mieścić się w sześcianie o boku 50 cm.

Do pracy powinny być dołączone następujące informacje:

 •     jakie zmiany i dlaczego zostały wprowadzone lub dlaczego został wymyślony dany produkt,
 •     szczegółową instrukcję użytkowania produktu,
 •     porównanie z istniejącymi produktami o podobnym zastosowaniu,
 •     jakie cechy powinien posiadać zastosowany materiał,
 •     określenie wpływu eksploatacji produktu zarówno na środowisko przyrodnicze, jak i samego użytkownika,
 •     ocena własnej pracy - uwagi dotyczące wykonanego produktu, jego wady i zalety - sporządzenie wykazu usterek w zakresie funkcjonowania wyrobu i propozycje zmierzające do udoskonalenia lub uproszczenia działania produktu, bądź też dotyczących ułatwienia montażu lub uproszczenia wykonawstwa,
 •     proponowaną nazwę handlową produktu, ulotkę reklamową lub hasło reklamowe, określenie grup społecznych lub wiekowych, wśród których należy szukać potencjalnych nabywców,
 •     krótki opis - jak przebiegała praca.

W miarę możliwości należy:

 •     określić wpływ na środowisko zarówno produkcji danego produktu, jak
 •     i powstałych przy tym odpadów oraz jego utylizacji (unieszkodliwiania),
 •     podać szczegółowe opracowanie konstrukcji produktu – rysunki poglądowe, robocze i montażowe, szczegółowy wykaz materiałów potrzebnych do wykonania produktu, rodzaje obróbki materiałów.


8. PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem oceny na każdym szczeblu powinna być:

- umiejętność rozpoznania potrzeb rynku
- pomysłowość, oryginalność rozwiązań,
- przydatność, użyteczność - wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwa w domu, w szkole, na ulicy, polepszenie ergonomii lub estetyki,
- łatwość wykonania,
- dostępność materiałów,
- uzyskiwane oszczędności (energii, materiałów i czasu),
- estetyka wykonania,
- umiejętność oceny własnej pracy.

9. NAGRODY, DYPLOMY

Dla wszystkich uczestników, których prace przejdą do II etapu, organizatorzy przewidują dyplomy.
Dla uczestników i nauczycieli prowadzących, których prace przejdą do III etapu, organizatorzy przewidują dyplomy i pamiątkowe drobiazgi.
Dla autorów i nauczycieli prowadzących trzech najlepszych prac przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe (ich wartość jest uzależniona od możliwości pozyskania sponsorów).

10. UWAGI KOŃCOWE

 •     Szkoły, które zechcą wziąć udział w konkursie powinny zgłosić się do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, podając dokładny adres (również województwo, powiat) wówczas zostaną przesłane im przykładowe propozycje, dodatkowe informacje i potrzebne adresy.
 •     Prace konkursowe powinny zawierać:
 •     - dane uczniów wykonujących prace,
 •     - adres szkoły z której pochodzi praca,
 •     - dane nauczyciela (imię i nazwisko, nauczany przedmiot), pod kierownictwem którego ona powstała.

Nadesłane na konkurs prace nie będą zwracane.

Szczegółowe informacje można uzyskać w FSNT-NOT:
Ewa Łukasik
(022)826-58-29, (022)827-36-07,
e-mail: fsntnot@not.org.pl
nasza strona to: www.not.org.pl