1. ORGANIZATOR KONKURSU

 •     ­ Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT
 •     ­ Towarzystwo Kultury Technicznej
2. SKŁAD KOMISJI

I STOPIEŃ - ELIMINACJE SZKOLNE – nauczyciele i uczniowie danej szkoły

II STOPIEŃ - ELIMINACJE OKRĘGOWE – członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej, przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Kuratoriów Oświaty i Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT

III STOPIEŃ - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE – przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, FSNT-NOT i Towarzystwa Kultury Technicznej.

3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV, V, VI), gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.
Udział zespołów uczniowskich w konkursie polega na:

 •     ­ poszukiwaniu pomysłów – co można zmienić, udoskonalić, wymyślić, aby żyło nam się bezpieczniej, wygodniej, estetyczniej,
 •     ­ zbieraniu informacji – jak można to zrobić, z jakiego materiału, jakimi narzędziami i w jakiej kolejności,
 •     ­ wykonaniu określonego projektu, przedmiotu, modelu lub makiety,
 •     ­ przygotowywaniu prezentacji i przedstawieniu swojej pracy na forum klasy, szkoły.


4. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

Bez ograniczeń – bez względu na zakres posiadanej wiedzy przez uczniów.

5. CEL KONKURSU

 •     ­ kształcenie umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce,
 •     ­ rozwój pomysłowości i zaradności,
 •     ­ rozwój wiary we własne możliwości, nieodzownej w dorosłym życiu w momencie konieczności przekwalifikowania się,
 •     ­ rozwój wyobraźni, spostrzegawczości,
 •     ­ wyczulenie na potrzeby rynku (nowe produkty, usługi),
 •     ­ zdobywanie umiejętności pracy w zespole.

6. HARMONOGRAM KONKURSU

I STOPIEŃ - ELIMINACJE SZKOLNE - do 1 marca 2014 r.
Najlepszą pracę wybierają uczniowie i nauczyciele danej szkoły. Na szczeblu szkolnym dodatkowo należy wziąć również pod uwagę efektywną i twórczą pracę zespołową uczniów. Wybraną w szkole pracę należy dostarczyć (drogą pocztową lub osobiście) do działającej na danym obszarze Terenowej Jednostki Organizacyjnej NOT - do 10 marca 2014 r.

II STOPIEŃ - ELIMINACJE OKRĘGOWE - do 31 marca 2014 r.
Wyboru najlepszych prac dokonają członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej - przedstawiciele Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych, Kuratoriów i Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT.

III STOPIEŃ - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE - do 12 maja 2014 r.
Wybrane w drugim etapie prace zostaną przekazane do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie. Wyboru najlepszych prac dokonają przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratoriów, FSNT-NOT oraz członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej.
Na uroczysty finał konkursu zaproszeni zostaną autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.

Powiadomienie TJO NOT o wynikach konkursu – do 31 maja 2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom nastąpi
w drugiej dekadzie czerwca 2014 r.

7. WARUNKI, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ PRACA

Proponowana innowacja powinna być przedstawiona w formie rysunków, zdjęć i opisu. O ile to możliwe należy dołączyć model lub prototyp produktu, który powinien mieścić się w sześcianie o boku 50 cm.
Do pracy powinny być dołączone następujące informacje:

 •     ­ jakie zmiany i dlaczego zostały wprowadzone lub dlaczego został wymyślony dany produkt,
 •     ­ szczegółową instrukcję użytkowania produktu,
 •     ­ porównanie z istniejącymi produktami o pokrewnym zastosowaniu,
 •     ­ jakie cechy powinien posiadać zastosowany materiał,
 •     ­ określenie wpływu eksploatacji produktu zarówno na środowisko przyrodnicze, jak i samego użytkownika (brak ujemnych skutków w sferze zdrowotnej lub moralnej),
 •     ­ ocena własnej pracy - uwagi dotyczące wykonanego produktu, jego wady i zalety - sporządzenie wykazu usterek w zakresie funkcjonowania wyrobu
 •     i propozycje zmierzające do udoskonalenia lub uproszczenia działania produktu, bądź też dotyczących ułatwienia montażu lub uproszczenia wykonawstwa,
 •     ­ proponowaną nazwę handlową produktu, ulotkę reklamową lub hasło reklamowe, określenie grup społecznych lub wiekowych, wśród których należy szukać potencjalnych nabywców,
 •     ­ krótki opis, jak przebiegała praca.

W miarę możliwości należy:

 •     ­ określić wpływ na środowisko zarówno produkcji danego produktu, jak i powstałych przy tym odpadów oraz jego „złomowania” (unieszkodliwiania, utylizacji),
 •     ­ podać szczegółowe opracowanie konstrukcji produktu – rysunki poglądowe, robocze oraz montażowe, szczegółowy wykaz materiałów potrzebnych do wykonania produktu, wskazanie rodzajów obróbki materiałów.


8. PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem oceny na każdym szczeblu powinna być:

 •     ­ umiejętność wyszukania potrzeby,
 •     ­ pomysłowość, oryginalność rozwiązań,
 •     ­ przydatność, użyteczność - wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwa w domu, w szkole, na ulicy, polepszenie ergonomii lub estetyki,
 •     ­ łatwość wykonania,
 •     ­ dostępność materiałów,
 •     ­ uzyskiwane oszczędności (energii, czasu, materiałów),
 •     ­ estetyka wykonania,
 •     ­ umiejętność oceny własnej pracy.

9. NAGRODY, DYPLOMY

Dla wszystkich uczestników, których prace przejdą do II etapu, organizatorzy przewidują dyplomy.
Dla uczestników i nauczycieli prowadzących, których prace przejdą do III etapu, organizatorzy przewidują dyplomy i pamiątkowe upominki.
Dla autorów i nauczycieli prowadzących trzech najlepszych prac przewidziane są dyplomy
i nagrody rzeczowe.

10. UWAGI KOŃCOWE

• Zaleca się wykonywanie prac przez zespoły uczniowskie.
• Szkoły, które zechcą wziąć udział w konkursie powinny zgłosić się do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa, podając dokładny adres (również województwo, powiat) wówczas zostaną przesłane im przykładowe propozycje, dodatkowe informacje i potrzebne adresy.
• Przesyłając prace pod wskazany adres należy podać:
 1. ­ dane uczniów wykonujących prace,
 2. ­ adres szkoły z której pochodzi praca, telefon kontaktowy i adres e-mail,
 3. ­ dane nauczyciela prowadzącego pracę (imię nazwisko, nauczany przedmiot).

PRACE NADESŁANE NA KONKURS NIE BĘDĄ ZWRACANE


Informacji udziela:
Ewa Łukasik
tel. (22) 336-12-81
fax: (22) 336-14-81
e-mail: ewa.lukasik@not.org.p