Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Konkurs Młody Innowator uczy pracy zespołowej – wspólnego realizowania zadań, organizacji i odpowiedzialności. Pobudza dzieci i młodzież do innowacyjnego myślenia i prowadzi do umiejętności rozwiązywania problemów.


W polskim systemie oświatowym od dawna brak elementów wyzwalających aktywność innowacyjną dzieci i młodzieży. Zarówno z punktu widzenia drogi życiowej ucznia jak i punktu widzenia pożądanego kierunku rozwoju naszego państwa. Pomysłowości w poszukiwaniu oryginalnych rozwiązań nie przypisuje się jedynie ludziom o wykształceniu technicznym. Wielu innowatorów, racjonalizatorów to ludzie różnych zawodów i profesji, którzy indywidualnie i w zespołach interdyscyplinarnych, wymyślają i wdrążają swoje pomysły.

W szkole pracą dzieci w ramach konkursu może kierować zatem każdy nauczyciel, niezależnie od nauczanego przedmiotu.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z jednej lub z kilku klas.
Innowacji może dokonać uczeń lub zespoły uczniowskie, zdobywając w ten sposób dodatkową umiejętność współpracy w zespole.

Udział zespołów uczniowskich w konkursie polega na:

 •     poszukiwaniu pomysłów – co można zmienić, udoskonalić, wymyślić, aby żyło nam się bezpieczniej, wygodniej, ładniej,
 •     zbieraniu informacji – jak można to zrobić, z jakiego materiału, jakimi narzędziami, w jakiej kolejności,
 •     wykonaniu określonego projektu, przedmiotu, modelu lub makiety,
 •     przygotowywaniu prezentacji i przedstawieniu swojej pracy na forum klasy, szkoły.


WARUNKI, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ PRACA

Proponowana innowacja powinna być przedstawiona w formie rysunków, zdjęć i opisu.
O ile to możliwe należy dołączyć model lub prototyp produktu, który powinien mieścić się w sześcianie o boku 50 cm.

Do pracy powinny być dołączone następujące informacje:

 •     jakie zmiany i dlaczego zostały wprowadzone lub dlaczego został wymyślony dany produkt,
 •     szczegółową instrukcję użytkowania produktu,
 •     porównanie z istniejącymi produktami o pokrewnym zastosowaniu,
 •     jakie cechy powinien posiadać zastosowany materiał,
 •     określenie wpływu eksploatacji produktu zarówno na środowisko przyrodnicze, jak i samego użytkownika (brak ujemnych skutków w sferze zdrowotnej lub moralnej),
 •     ocena własnej pracy - uwagi dotyczące wykonanego produktu, jego wady i zalety - sporządzenie wykazu usterek w zakresie funkcjonowania wyrobu oraz propozycje zmierzające do udoskonalenia lub uproszczenia działania produktu, bądź też dotyczących ułatwienia montażu lub uproszczenia wykonawstwa,
 •     proponowaną nazwę handlową produktu, ulotkę reklamową lub hasło reklamowe, określenie grup społecznych lub wiekowych, wśród których należy szukać potencjalnych nabywców,
 •     krótki opis, jak przebiegała praca.

W miarę możliwości należy określić wpływ na środowisko zarówno produkcji danego produktu, a także powstałych przy tym odpadów oraz jego „złomowania” (unieszkodliwiania, utylizacji).

W szkole, której uczniowie wezmą udział w konkursie, należy wybrać najlepsze prace i przesłać je do 10 marca 2015 r. do działającej na danym terenie Terenowej Jednostki Organizacyjnej FSNT-NOT - najbliższego Domu Technika NOT.

Wyboru prac w szkole dokonuje komisja, w skład której powinni wchodzić zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Mogą uczestniczyć w tym również rodzice. O składzie komisji decyduje szkoła.

PRZEDMIOT OCENY

Przedmiotem oceny na każdym szczeblu powinna być:

 •     umiejętność wyszukania potrzeby,
 •     pomysłowość, oryginalność rozwiązań,
 •     przydatność, użyteczność - wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwaw domu, w szkole, na ulicy, polepszenie ergonomii lub estetyki,
 •     łatwość wykonania,
 •     dostępność materiałów,
 •     uzyskiwane oszczędności (energii, czasu, materiałów),
 •     estetyka wykonania,
 •     umiejętność oceny własnej pracy.Pomysły na innowacje należy czerpać z codziennego życia – rozmów z ludźmi, obserwacji otoczenia. Impulsem mogą być lekcje (pomoce dydaktyczne), pytania młodszych dzieci, nasze potrzeby, wymogi ekologii, poprawa estetyki itp.

Na każdym etapie tworzenia nowego produktu (lub jego modernizacji) młody innowator musi mieć na uwadze dobro nie tylko swoje ale i innych. Jego praca nie może przynosić nikomu szkody. Warto pamiętać, że im prostsze rozwiązanie - tym lepsze.

Każda niemal sfera naszego życia dostarcza okazji do wprowadzenia innowacji - ulepszeń, nowych rozwiązań istniejących już urządzeń.

Zaleca się, aby uczniowie prowadzili zapisy na temat przebiegu pracy konkursowej:

 •     w jaki sposób wpadli na dany pomysł, czy były jakieś jego wersje,
 •     jak przebiegała praca, na jakie trudności napotkali, jak je pokonali

Zapisy te będą pomocne w przygotowaniu prezentacji pracy.