I STOPIEŃ - ELIMINACJE SZKOLNE - do 1 marca 2013
Najlepszą pracę wybierają uczniowie i nauczyciele danej szkoły. Na szczeblu szkolnym dodatkowo należy wziąć również pod uwagę efektywną i twórczą pracę zespołową uczniów. Wybraną w szkole pracę należy dostarczyć (drogą pocztową lub osobiście) do działającej na danym obszarze Terenowej Jednostki Organizacyjnej NOT.

II STOPIEŃ - ELIMINACJE OKRĘGOWE - do 31 marca 2013
Wyboru najlepszych prac dokonają członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej - przedstawiciele Kuratoriów, Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych i Terenowych Jednostek Organizacyjnych FSNT-NOT.

III STOPIEŃ - ELIMINACJE OGÓLNOPOLSKIE - do 12 maja 2013

Wybrane w drugim etapie prace zostaną przekazane do Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Warszawie. Wyboru najlepszych prac dokonają przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Kuratoriów, FSNT-NOT oraz członkowie Towarzystwa Kultury Technicznej.

Na uroczysty finał konkursu zaproszeni zostaną autorzy najciekawszych prac wraz ze swymi opiekunami.

Udział zespołów uczniowskich w konkursie polega na:
- poszukiwaniu pomysłów – co można zmienić, udoskonalić, wymyślić, aby żyło nam się bezpieczniej, wygodniej, estetyczniej,
- zbieraniu informacji – jak można to zrobić, z jakiego materiału, jakimi narzędziami, w jakiej kolejności,
- wykonaniu określonego projektu, przedmiotu, modelu lub makiety,
- przygotowywaniu prezentacji i przedstawieniu swojej pracy na forum klasy, szkoły.


WARUNKI, JAKIE POWINNA SPEŁNIAĆ PRACA

Proponowana innowacja powinna być przedstawiona w formie rysunków, zdjęć i opisu, mile widziany prototyp produktu (powinien mieścić się w sześcianie o boku 50 cm).

Do pracy powinny być dołączone następujące informacje:
- jakie zmiany i dlaczego zostały wprowadzone lub dlaczego został wymyślony dany produkt,
- szczegółową instrukcję użytkowania produktu,
- porównanie z istniejącymi produktami o pokrewnym zastosowaniu,
- jakie cechy powinien posiadać zastosowany materiał,
- określenie wpływu używania produktu zarówno na środowisko przyrodnicze, jak i samego użytkownika (brak ujemnych skutków w sferze zdrowotnej lub moralnej),
- ocena własnej pracy - uwagi dotyczące wykonanego produktu, jego wady i zalety - sporządzenie wykazu usterek w zakresie funkcjonowania wyrobu i propozycje zmierzające do udoskonalenia lub uproszczenia działania produktu, bądź też dotyczących ułatwienia montażu lub uproszczenia wykonawstwa,
- proponowaną nazwę handlową produktu, ulotkę reklamową lub hasło reklamowe, - określenie grup społecznych lub wiekowych, wśród których należy szukać potencjalnych nabywców,
- krótki opis, jak przebiegała praca.

W miarę możliwości należy:
- określić wpływ na środowisko zarówno produkcji danego produktu, jak i powstałych przy tym odpadów oraz jego „złomowania” (unieszkodliwiania, utylizacji),
- podać szczegółowe opracowanie konstrukcji produktu – rysunki poglądowe, robocze
i montażowe,
- szczegółowy wykaz materiałów potrzebnych do wykonania produktu,
- wskazanie rodzajów obróbki materiałów.

Na każdym etapie tworzenia nowego produktu (lub jego modernizacji) młody innowator musi mieć na uwadze dobro nie tylko swoje ale i innych. Jego praca nie może przynosić nikomu szkody.

RADY DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

Warto pamiętać, że im prostsze rozwiązanie tym lepsze.


Pomysłowość w poszukiwaniu oryginalnych rozwiązań technicznych nie jest przypisywana jedynie ludziom o wykształceniu technicznym. Wielu innowatorów, racjonalizatorów to lekarze, rolnicy, sportowcy itp., którzy indywidualnie i w zespołach interdyscyplinarnych, wymyślają i wdrążają swoje pomysły.

Pomysły na innowacje należy czerpać z codziennego życia – rozmów z ludźmi, obserwacji otoczenia. Impulsem mogą być lekcje (pomoce dydaktyczne), pytania młodszych dzieci, nasze potrzeby, wymogi ekologii, poprawa estetyki itp.

Przykłady prac uczniów

1. Przyrząd do segregowania monet
Potrzeba. W sklepie, na poczcie pracownicy muszą liczyć duże ilości monet. Ich posegregowanie ułatwia liczenie. W jaki sposób sprawnie segregować monety? Jak skonstruować urządzenie ułatwiające tą pracę?
Analiza zadania. Projektowanie: Czym różnią się między sobą monety?
W jaki sposób można wprawić monety w ruch? Jakie urządzenie można zastosować do segregacji monet? Jakie właściwości powinny mieć materiały zastosowane do wykonania odpowiedniego urządzenia? Jakie materiały charakteryzują się tymi właściwościami?
Wykonanie modelu urządzenia. Sprawdzenie działania. Wprowadzenie niezbędnych zmian w konstrukcji urządzenia.

2. Przedłużenie ręki
Potrzeba. Zdarza się, że trzeba wyjąć coś z miejsca, gdzie ręka nasza nie sięga lub podnieść z podłogi, gdy nie możemy się schylić.
Analiza zadania. Projektowanie: Jakie przedmioty lub urządzenia służą do chwytania i przenoszenia różnych przedmiotów? Jak można zmienić ich konstrukcję aby ułatwić sobie pracę?
Wykonanie modelu urządzenia. Sprawdzenie działania. Wprowadzenie niezbędnych zmian w konstrukcji urządzenia.

Przykładowe sprawy „do załatwienia”
- Co roku zmieniamy kalendarz – zużywa się materiał, rośnie ilość śmieci.
- W szkole panuje ogromny hałas - wpływa to negatywnie na nasze zdrowie.
- Na nagle otwierane drzwi może wpaść biegające dziecko - grozi to poważnym wypadkiem.
- Każdego dnia należy wykonać szereg prac domowych – są one uciążliwe, wymagają sporo czasu.
- Od tradycyjnej filiżanki w każdej chwili może odlecieć uszko – ponosimy straty materialne, możemy ulec poparzeniu.
Każda niemal sfera naszego życia dostarcza okazji do wprowadzenia innowacji - ulepszeń, nowych rozwiązań istniejących już urządzeń.

Zaleca się, aby uczniowie prowadzili zapisy na temat przebiegu pracy konkursowej:
- w jaki sposób wpadli na dany pomysł, czy były jakieś jego wersje,
- jak przebiegała praca, na jakie trudności napotkali, jak je pokonali,
Zapisy te będą pomocne w przygotowaniu prezentacji.


Na terenie szkoły pracą dzieci w ramach konkursu może kierować każdy nauczyciel, niezależnie od nauczanego przedmiotu.
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie z jednej lub z kilku klas.
Innowacji może dokonać jeden uczeń lub zespoły uczniowskie, zdobywając w ten sposób dodatkową umiejętność – współpracę w zespole.Konkurs prowadzi w FSNT NOT pani Ewa Łukasik
tel. 22 336 12 81
e-mail: ewa.lukasik@not.org.pl