Olimpiada po raz pierwszy została rozegrana w 1974 r. Jej podstawą jest Ustawa o systemie oświaty oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. OWT jest finansowana na podstawie umowy FSNT-NOT z MEN oraz z funduszy pozyskanych od sponsorów. Jej celem jest:
•    stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa,
•    budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych zainteresowania techniką,
•    rozwijanie predyspozycji technicznych ucznia,
•    rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności oraz kształtowanie postaw społecznych uczniów,
•    rozwijanie i kształtowanie umiejętności samokształcenia, potrzebnej do zdobycia przez ucznia wymaganych w określonym zawodzie umiejętności i uzyskania odpowiednich kompetencji,
•    danie nauczycielom możliwości kierowania rozwojem ucznia i wspierania go
w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru przyszłego zawodu,
•    podnoszenie kompetencji nauczycieli pracujących z młodzieżą szczególnie uzdolnioną.
•    współdziałanie, w procesie kształcenia i wychowania młodzieży, nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z nauczycielami akademickimi z wiodących, krajowych uczelni technicznych.

Adresatem Olimpiady są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych interesujący się tematyką związaną z ogólnie pojętą techniką, zjawiskami fizycznymi i opisem matematycznym tych zjawisk umożliwiającym analizę działania urządzeń technicznych oraz ich projektowanie.

Zawody mają charakter indywidualny i są trzystopniowe:
•    zawody I stopnia (szkolne)            21 października 2016 roku (piątek),
•    zawody II stopnia (okręgowe)        11 stycznia 2017 roku (środa),
•    zawody III stopnia (centralne)        7 – 9 kwietnia 2017 roku (weekend).

Zadaniem organizatora jest organizacja i koordynacja działań sieci 16 okręgów z siedzibami w miastach wojewódzkich oraz 3 delegaturach z siedzibami w Tarnowie, Bielsku Białej i Siedlcach, co oznacza także zapewnienie logistyki przedsięwzięcia, w tym dystrybucję materiałów informacyjnych, zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia zawodów, organizacja uroczystego zakończenia, prowadzenie rozliczeń finansowych, kontakt z okręgami w rozwiązywaniu problemów i sporów z uczestnikami oraz działania promocyjne upowszechniające Olimpiadę.

Poziom merytoryczny i organizację Olimpiady zapewnia Komitet Główny OWT. W jego skład wchodzą przedstawiciele organizatora oraz nauczyciele akademiccy uczelni technicznych oraz osoby związane ze szkolnictwem zawodowym.

Komitety Okręgowe OWT powołuje Organizator olimpiady na wniosek Komitetu Głównego. Wykaz Komitetów Okręgowych OWT i ich dane adresowe są zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady www.owt.edu.pl.

Zawody I stopnia (szkolne) organizują i przeprowadzają w szkołach, które zgłosiły swój udział Komisje Szkolne OWT. Zawody polegają na rozwiązaniu zestawu testów i zadań z techniki, opracowanego przez Komitet Główny OWT, w którym należy wskazać poprawne odpowiedzi na 15 pytań testowych i rozwiązać trzy spośród sześciu zadań. Przeznacza się na to łącznie 90 minut.