Organizatorem Olimpiady jest Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT.
Poziom merytoryczny i organizację Olimpiady zapewnia Komitet Główny OWT z siedzibą w Muzeum Techniki NOT w Warszawie, Pałac Kultury i Nauki.
Przewodniczącym OWT jest prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski, a Sekretarzem Naukowym dr inż. Paweł Fabijański. Obaj są nauczycielami akademickimi Politechniki Warszawskiej.

Celem OWT jest:
a) budzenie i rozwijanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych: liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, uzupełniających liceów ogólnokształcących i techników uzupełniających oraz dla uczniów ponadpodstawowych szkół średnich, ogólnokształcących i zawodowych - zainteresowania techniką,
b) rozszerzenie zakresu i podnoszenie poziomu wiedzy i kultury technicznej wśród uczniów,
c) lepsze przygotowanie do podejmowania dalszego kształcenia w szkołach wyższych oraz do wykonywania zawodu,
d) rozwijanie i kształtowanie umiejętności technicznych i samodzielnego zdobywania wiedzy,
e) wykrywanie i stymulowanie aktywności poznawczej młodzieży uzdolnionej,
f) rozszerzanie współdziałania nauczycieli akademickich z nauczycielami szkół ponadgimnazjalnych w procesie kształcenia i wychowania młodzieży uzdolnionej,
g) stwarzanie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom - warunków twórczej pracy z tą młodzieżą,
h) podnoszenie kwalifikacji nauczycieli oraz doskonalenie form i metod pracy z młodzieżą uzdolnioną.

Olimpiada rozgrywana jest na terenie całego kraju, który podzielony jest na 16 okręgów (województw). Na ich czele stoją Komitety Okręgowe OWT z siedzibami w miastach wojewódzkich i 3 delegaturach (Tarnów, Bielsko Biała, Siedlce). W ostatnich edycjach brało w OWT udział ok. 10 tysięcy uczniów z ponad 500 szkół.

Zawody Olimpiady Wiedzy Technicznej są trzystopniowe:

zawody I stopnia (szkolne) 22 października 2010 r. (piątek),

zawody II stopnia (okręgowe) 20 stycznia 2011 r. (piątek),

zawody III stopnia (centralne) 8 - 10 kwietnia 2011 r.

Podczas zawodów II i III stopnia uczestnicy startują w dwóch, dowolnie wcześniej wybranych grupach tematycznych:

a/ mechaniczno-budowlanej,

b/ elektryczno-elektronicznej.

Regulamin i więcej o OWT na stronie:

http://www.muzeum-techniki.waw.pl/educd/index.php?page=owt